Aventin
Aventin Poslovanje - verzije programa
Menu
| | | Kontakt » E-mail en
Program POSLOVANJE može biti licenciran u jednoj od tri verzije - osnovna, standardna i napredna. Verzije se razlikuju po broju korisnika koji mogu istodobno koristiti program i podržanim funkcionalnostima programa. Tablična usporedba karakteristika pojedinih verzija:
Osnovna
verzija
Standardna
verzija
Napredna
verzija
Osnovna
verzija
Standardna
verzija
Napredna
verzija
Osn.
verzija
Stand.
verzija
Napr.
verzija
Šifrarnici da da da ID obrazac ne da da
Kontni plan da da da IP obrazac ne da da
Postavke konta da da da DNR obrazac ne da da
Kartice konta da da da R-Sm obrazac ne da da
Saldakonti da da da JOPPD obrazac ne da da
Ispis otvorenih stavki da da da Putni nalozi ne da da
Prihodi i rashodi da da da Lokalne vožnje ne da da
Bilanca da da da Dugotrajna imovina ne da da
Ulazni računi da da da Amortizacija ne da da
Izlazni računi da da da Blagajničko poslovanje ne da da
Predlošci knjiženja da da da Hotelsko poslovanje ne da da
Zatvaranje računa da da da Skladišni dokumenti ne ne da
Redovitost plaćanja da da da Kartice artikala ne ne da
Prodajni dokumenti da da da Promet skladišta ne ne da
Platni promet da da da Dnevnik skladišta ne ne da
Obračun PDV-a da da da Nalozi za plaćanje ne ne da
Obrasci PDV, PDV-K da da da Elektronski izvodi ne ne da
Razni dokumenti da da da Projekti i zadaci ne ne da
Knjige URA da da da Troškovi projekata ne ne da
Knjige IRA da da da Organizacija poslovanja ne ne da
Dnevnik glavne knjige da da da Podsjetnik ne ne da
Korisnički izvještaji da da da Poslovni izvještaji ne ne da
GFI-POD da da da Administracija korisnika ne ne da
Arhiviranje baze da da da Korisničke upute da da da
Promjena posl. godine da da da Korisnička podrška da da da
Obračuni plaća ne da da Broj poduzeća 1 1 1
Evidencija radnog vremena ne da da Broj korisnika programa 1 1 bez
ograničenja
Platni listići ne da da Cijena 2990 kn 4990 kn 6990 kn
Osnovna
verzija
Standardna
verzija
Napredna
verzija
Osnovna
verzija
Standardna
verzija
Napredna
verzija
Šifrarnici da da da ID obrazac ne da da
Kontni plan da da da IP obrazac ne da da
Postavke konta da da da DNR obrazac ne da da
Kartice konta da da da R-Sm obrazac ne da da
Saldakonti da da da JOPPD obrazac ne da da
Ispis otvorenih stavki da da da Putni nalozi ne da da
Prihodi i rashodi da da da Lokalne vožnje ne da da
Bilanca da da da Dugotrajna imovina ne da da
Ulazni računi da da da Amortizacija ne da da
Izlazni računi da da da Blagajničko poslovanje ne da da
Predlošci knjiženja da da da Hotelsko poslovanje ne da da
Zatvaranje računa da da da Skladišni dokumenti ne ne da
Redovitost plaćanja da da da Kartice artikala ne ne da
Prodajni dokumenti da da da Promet skladišta ne ne da
Platni promet da da da Dnevnik skladišta ne ne da
Obračun PDV-a da da da Nalozi za plaćanje ne ne da
Obrasci PDV, PDV-K da da da Elektronski izvodi ne ne da
Razni dokumenti da da da Projekti i zadaci ne ne da
Knjige URA da da da Troškovi projekata ne ne da
Knjige IRA da da da Organizacija poslovanja ne ne da
Dnevnik glavne knjige da da da Podsjetnik ne ne da
Korisnički izvještaji da da da Poslovni izvještaji ne ne da
GFI-POD da da da Administracija korisnika ne ne da
Arhiviranje baze da da da Korisničke upute da da da
Promjena posl. godine da da da Korisnička podrška da da da
Obračuni plaća ne da da Broj poduzeća 1 1 1
Evidencija radnog vremena ne da da Broj korisnika programa 1 1 bez
ograničenja
Platni listići ne da da Cijena 2990 kn 4990 kn 6990 kn
Po primitku licencnog koda, naziv poduzeća i licencni kod se unose u program te otklanjaju ograničenje demo verzije. Kontni plan sadrži oko 1800 već unešenih konta (po RRIF-u). Korisnička podrška e-mailom u trajanju od 6 mjeseca, ograničena na rad sa samim programom. Podrška može biti naknadno produžena. Korištenje Windows-a i/ili drugih instaliranih programa, interakcija među instaliranim programima te zakonski propisi nisu dio ove podrške. Cijene ne uključuju PDV.
Copyright © 2004-2024 Aventin d.o.o.Uvjeti korištenja