Aventin
Nautika • sigurnost plovidbe, međunarodna pravila
Menu
| | | Kontakt » E-mail en
Pravila o izbjegavanju sudara na moru
Definicije brodova:
Brod svaka vrsta plovnog objekta
Brod koji plovi brod koji nije usidren, privezan uz obalu ili nasukan
Vrste brodova:
Brod na mehanički pogon svaki brod koji se pokreće strojem (motorni brod)
Jedrenjak (jedrilica) svaki brod koji se pokreće jedrima, uz uvjet da pogonski stroj, ako je na njemu instaliran, nije u upotrebi
Brod koji obavlja ribolov svaki brod u ribolovu
Brod koji je ograničen svojim gazom brod na mehanički pogon, koji je zbog svojeg gaza, prema raspoloživoj dubini i širini plovnog puta, bitno ograničen u mogućnosti skretanja s kursa u kojem plovi
Brod ograničene mogućnosti manevriranja brod kojem je zbog naravi njegova posla mogućnost manevriranja ograničena, pa se zbog toga ne može maknuti s puta drugom brodu: brod na polaganju, pregledavanju ili podizanju navigacijske oznake, podmorskog kabela ili cjevovoda, brod koji jaruža, obavlja hidrografska istraživanja ili podvodne radove, brod koji opskrbljuje ili prekrcava osobe, zalihe ili teret dok plovi, brod zauzet polijetanjem ili slijetanjem zrakoplova, brod koji obavlja razminiranje, brod koji je zauzet takvim tegljenjem koje njemu i njegovom teglju onemogućuje skretanje s njihova kursa
Brod koji ne može manevrirati brod koji se ne može maknuti s puta drugom brodu jer se njime zbog nekih posebnih okolnosti ne može manevrirati (npr. kvar motora ili kormila)
Kod pravila o izbjegavanju sudara na moru, pod brodom se smatra svako plovilo, dakle i brodica i jahta!
Opća pravila
Svaki se brod mora uvijek kretati takvom brzinom pri kojoj može poduzeti pravilnu i djelotvornu radnju za izbjegavanje sudara, te zaustaviti se na odgovarajućoj udaljenosti, uzimajući u obzir stanje vidljivosti, gustoću prometa, manevarske osobine i gaz broda, stanje vjetra, mora i morske struje, te blizinu opasnosti za navigaciju.
Smatra se da postoji opasnost od sudara ako se kompasni smjer (azimut) broda koji se približava bitno ne mijenja:
Opasnost od sudara Opasnost od sudara
Svaka promjena kursa i/ili brzine poduzete da bi se izbjegao sudar, ako okolnosti slučaja dopuštaju, moraju biti dovoljno velike da ih drugi brod, koji promatra vizualno ili pomoću radara, može odmah primijetiti.
Ako je to nužno da se izbjegne sudar ili da se dobije na vremenu za procjenu situacije, brod mora smanjiti brzinu ili se potpuno zaustaviti.
Križanje kursova
Kad se kursovi dvaju brodova na mehanički pogon križaju tako da prijeti opasnost od sudara, uklonit će se s puta onaj brod koji vidi drugi preko svoje desne strane i, ako je u danom slučaju to moguće, on pritom ne smije presijecati kurs ispred pramca tog broda. Križanje kursova
Brodovi u protukursu
Kad se dva broda na mehanički pogon približavaju jedan drugom iz suprotnih ili skoro suprotnih kursova tako da prijeti opasnost od sudara, svaki od njih mora promijeniti kurs udesno tako da jedan drugom prođu s lijeve strane. Smatra se da takav položaj postoji kad jedan brod vidi drugi ravno po pramcu ili skoro ravno po pramcu, a noću kad može vidjeti jarbolna svjetla drugog broda u liniji ili gotovo u liniji i/ili oba bočna svjetla. Brodovi u protukursu
Pretjecanje
Svaki brod koji pretječe drugi brod mora se ukloniti s puta dostignutom brodu. Držat će se da brod pretječe kad se približava drugom brodu iz smjera većeg od 22,5° iza subočice prema krmi tog broda, to jest da je u takvom položaju prema brodu kojeg pretječe da bi mu noću mogao vidjeti samo krmeno svjetlo, a da mu ne vidi nijedno od bočnih svjetala. Svaka iduća promjena smjera između dvaju brodova ne može učiniti da se brod koji pretječe smatra brodom koji presijeca kurs drugom brodu i ne može ga osloboditi dužnosti da se ukloni s puta dostignutom brodu. Pretjecanje
Postupak broda s pravom puta
Kad je jedan od dvaju brodova obavezan ukloniti se s puta, drugi brod mora zadržati nepromijenjen kurs i brzinu.
Drugi brod ipak može poduzeti mjere za izbjegavanje sudara vlastitim manevriranjem čim mu postane očito da brod koji se mora ukloniti s puta ne poduzima odgovarajući manevar. Brod na mehanički pogon koji poduzima radnju izbjegavanja sudara s drugim brodom na mehanički pogon koji mu je s lijeve strane, ne smije promijeniti kurs ulijevo, ako je to u danom slučaju moguće. Postupak broda s pravom puta
Jedrenjaci
Kad se dva jedrenjaka približavaju jedan drugom tako da prijeti opasnost od sudara, jedan od njih se mora ukloniti drugom s puta na sljedeći način:
a) kad svaki od njih ima vjetar s različitih strana, brod koji plovi vjetrom s lijeve strane mora se ukloniti s puta drugom brodu Jedrenjaci - vjetar s različitih strana
b) ako oba broda imaju vjetar s iste strane, brod koji se nalazi u privjetrini mora se ukloniti s puta brodu koji plovi u zavjetrini (privjetrinom se smatra strana suprotna onoj na kojoj se nalazi glavno jedro) Jedrenjaci - vjetar s iste strane
c) ako brod koji plovi s vjetrom s lijeve strane vidi brod u privjetrini i ne može za njega sa sigurnošću utvrditi plovi li s vjetrom s lijeve ili desne strane, mora mu se ukloniti s puta Jedrenjaci - nepoznata strana vjetra
Međusobne obveze brodova
Brodovi različitih prioriteta prolaska se moraju uklanjati s puta jedan drugom (osim ako pravilima za uske kanale, sheme odvojenog prometa ili pretjecanje nije drugačije određeno). Međusobne obveze brodova
Prioriteti prolaska (od najnižeg k najvišem):
  • hidroavion
  • brod na mehanički pogon
  • jedrenjak
  • brod koji obavlja ribolov
  • brod ograničenom svojim gazom
  • brod ograničene mogućnosti manevriranja
  • brod koji ne može manevrirati
Uski kanali
Brod koji plovi u uskom kanalu ili plovnom putu, koliko god je to sigurno i izvedivo, mora se držati uz vanjski rub kanala ili plovnog puta koji se nalazi s njegove desne strane.
Brod kraći od 20 metara ili jedrenjak ne smije ometati prolaz brodu koji može sigurno ploviti jedino unutar uskog kanala ili plovnog puta.
Brod koji obavlja ribolov ne smije ometati prolaz bilo kojem drugom brodu koji plovi unutar uskog kanala ili plovnog puta.
Brod ne smije poprijeko prelaziti uski kanal ili plovni put, ako takvo prelaženje ometa prolaz nekom brodu koji može sigurno ploviti jedino unutar tog kanala ili plovnog puta.
Kad se pretjecanje u uskom kanalu ili plovnom putu može obaviti jedino ako brod kojeg se pretječe mora poduzeti radnju da omogući bezopasan prolaz, brod koji namjerava pretjecati mora pokazati svoju namjeru glasajući se odgovarajućim (zvučnim) signalom. Brod koji se pretječe, ako se s time slaže, mora odgovoriti odgovarajućim signalom.
Brod koji se približava zavoju ili području uskog kanala ili plovnog puta gdje se drugi brodovi ne mogu vidjeti zbog vidika zaklonjenog nekom zaprekom, mora ploviti uz poseban oprez, te se mora oglasiti odgovarajućim signalom.
Svaki brod mora izbjegavati sidrenje u uskom kanalu.
Sheme odvojenog prometa
Brod koji se služi shemom odvojenog prometa mora ploviti po određenom plovidbenom putu u općem smjeru toka plovidbe, izbjegavati liniju ili zonu odvajanja prometa, priključivati se u plovidbeni put ili izlaziti iz njega na kraju puta, a pri uključivanju ili izlaženju s bilo koje strane, to učiniti sa što je praktički moguće manjim kutom u odnosu prema općem smjeru toka plovidbe.
Brod mora, koliko god je to izvedivo, izbjegavati prelazak preko plovidbenih putova.
Brod se ne smije koristiti zonom priobalne plovidbe kad može sigurno ploviti odgovarajućim plovidbenim putom unutar susjedne sheme odvojenog prometa. Međutim, brodovi kraći od 20 metara, jedrenjaci i brodovi koji obavljaju ribolov mogu se koristiti zonom priobalne plovidbe.
Brod kraći od 20 metara ili jedrenjak ne smije ometati siguran prolaz broda na mehanički pogon koji slijedi tok plovidbenog puta.
Shema odvojenog prometa
© Hrvatski hidrografski institut
Upravljanje brodovima pri smanjenoj vidljivosti
Pravila "Križanje kursova", "Brodovi u protukursu", "Pretjecanje", "Postupak broda s pravom puta", "Jedrenjaci" i "Međusobne obveze brodova" odnose se na brodove koji su na vidiku jedan drugome. Kad pri smanjenoj vidljivosti (npr. magla) brod samo radarom otkrije prisutnost drugog broda, u slučaju opasne blizine i/ili opasnosti od sudara, on mora izbjegavati drugi brod, i pritom se koliko je god moguće kloniti:
a) promjene kursa ulijevo ako je drugi brod ispred subočice vlastitog broda, osim za brod kojeg se pretječe
b) promjene kursa prema brodu koji mu je subočice ili prema krmi
Dodatna pravila u Hrvatskoj
Plovni objekti kraći od 24 metara dužni su pri plovidbi, uplovljenju, i isplovljenju u lukama, ulazima u luke te u uskim kanalima unutarnjih morskih voda, uklanjati se s puta većim plovnim objektima. Plovni objekti koji ulaze u luku, rijeku ili uski kanal ne smiju ometati manevriranje plovnim objektima koji izlaze iz luke, rijeke ili uskog kanala.
Minimalna udaljenost od obale u plovidbi:
Brodovi 300 m
Gliseri i brodice na mlazni pogon (npr. skuteri) 300 m
Jahte 150 m
Motorne brodice 50 m
Jedrilice 50 m
Brodice na vesla, daske za jedrenje, kanui, kajaci, pedaline nema ograničenja
Minimalna udaljenost od plaže u plovidbi:
Jahte i brodice od obale prirodne plaže 150 m
Jahte i brodice od ograde uređene plaže 50 m
RonjenjeKod ronjenja uz upotrebu ronilačke opreme mora se obilježiti područje ronjenja plutačom narančaste ili crvene boje, promjera najmanje 30 centimetara ili ronilačkom zastavicom (narančasti pravokutnik s bijelom dijagonalnom crtom ili pomorska zastavica slova "A" Međunarodnog signalnog kodeksa ili visoko istaknutom ronilačkom zastavom na plovilu sa kojeg se obavlja ronjenje).
Copyright © 2004-2024 Aventin d.o.o.Uvjeti korištenja