Aventin
Aventin Poslovanje - specifikacija
Menu
| | | Kontakt » E-mail en
Aventin Poslovanje - specifikacija

korisničko sučelje: jednostavno korisničko sučelje s glavnim prozorom, alatnom trakom (traka s dugmetima) i statusnom trakom; automatska provjera podataka tijekom unosa, detaljne informacije korisniku tijekom rada, korisničke upute

šifrarnici: partneri (kupci i dobavljači), zaposlenici, slanje e-maila partnerima i zaposlenicima, ispis podataka o partnerima i zaposlenicima, priprema dopisa (Microsoft Word, Acrobat PDF ili RTF datoteka), ispis poštanskih adresa, podaci o matičnom poduzeću, mjesta u Hrvatskoj s poštanskim brojevima, jezici komunikacije, države, jedinice mjera, praznici, tekstovi na dokumentima, valute, tečajne liste (dohvat tečajne liste HNB-a s interneta), podaci o bankama, artikli (usluge i materijalna dobra), grupe artikala, stope PDV-a, tipovi stavaka za PDV (nabava, prodaja)

konti: hijerarhijski kontni plan (~1800 već unesenih konta prema RRIF-u), ispis kontnog plana, integrirana analitika po kupcima, dobavljačima i zaposlenicima, pozicije konta u računu dobiti i gubitka te bilanci, kartice konta, kartice grupiranih konta, ispis kartica konta, prikaz stanja i prometa konta, saldakonti kupaca, dobavljača i zaposlenika, ispis saldakonta, ispis otvorenih stavki kupaca i dobavljača, postavke pozicija konta (prihodi, rashodi, aktiva, pasiva), pozicije svih konta, račun dobitka i gubitka u odabranom periodu, bilanca na dan, saldi konta bez pozicije, bruto bilanca, korisnički definirani izvještaji, godišnji financijski izvještaj (GFI-POD), prikaz tijeka izračuna podataka za izvještaje

ulazni računi: unos i obrada ulaznih računa, generiranje računa prema uzorku, automatsko generiranje poreznih podataka, filteri prikaza računa, storniranje i ispravci računa, prikaz redovitosti plaćanja, predlošci knjiženja računa, zatvaranje računa (ručno i automatsko)

izlazni računi: unos izlaznih računa sa stavkama računa, generiranje računa prema uzorku, automatsko generiranje poreznih podataka, filteri prikaza računa, generiranje računa iz prodajnih dokumenata i otpremnica (zajedno sa stavkama), računi u stranim valutama, ispis računa s prilagodbom ispisa, ispis računa u HTML datoteku, generiranje poziva na broj primatelja (odobrenja), storniranje i ispravci računa, prikaz redovitosti plaćanja, predlošci knjiženja računa, zatvaranje računa (ručno i automatsko)

prodajni dokumenti: unos i obrada prodajnih dokumenata (upiti, ponude, narudžbenice, prodajni nalozi), slijedno generiranje prodajnih dokumenata, otpremnica i izlaznih računa (s prijenosom svih stavki dokumenata), generiranje poziva na broj (ponude), filteri prikaza dokumenata, prikaz tijeka dokumenata s direktnim prikazom odabranog dokumenta, ispis prodajnih dokumenata, konfigurabilne blokade dokumenata

plaće: definiranje vrsta osobnih primanja i vrsta naknada, gradovi/općine sa stopama prireza, grupe obveznih doprinosa, postavke zaposlenika i obračuna plaća, obračuni plaća sa ili bez detaljnog izračuna radnih sati u obračunskom periodu, evidencija radnog vremena, porez na dohodak, ispis platnih listića, ID obrazac, DNR obrazac, IP obrazac, R-Sm obrazac na papiru i u datoteci, povlačenje stavaka obračuna plaća na R-Sm obrazac, postavke R-Sm obrasca (vrste obračuna i obveznika, osnove osiguranja, staž s povećanim trajanjem), generiranje hash koda, JOPPD obrazac (XML datoteka za elektronsku obradu), povlačenje stavaka obračuna plaća i stavaka s naloga za plaćanje troškova na JOPPD obrazac, postavke JOPPD obrasca (podnositelji izvješća, stjecatelji primitka/osiguranici, primici, neoporezivi primici, načini isplate)

putni nalozi: definiranje putnih relacija, obračun putnih naloga i lokalnih vožnji, ispis putnih naloga, obračuna putnih naloga i obračuna lokalnih vožnji

amortizacija: popis dugotrajne imovine, unos imovine iz ulaznih računa, određivanje parametara amortizacije, prikaz tijeka amortizacije, obračun amortizacije i ispis obračuna

blagajničko poslovanje: blagajne, blagajnički dnevnici, uplatnice/isplatnice - unos i ispis, ispis blagajničkih dnevnika

platni promet: računi poduzeća, modeli poziva na broj, šifre namjena, primatelji uplata (za automatizaciju generiranja naloga), grupe naloga za plaćanje, fleksibilan unos naloga uz automatsku provjeru konzistentnosti unesenih polja i valjanosti bankovnih računa (IBAN), unos naloga odabirom primljenih ponuda, ulaznih računa, obračuna putnih naloga i lokalnih vožnji, unos grupe naloga iz obračuna plaća, promjena datuma izvršenja za postojeću grupu naloga, elektronski (ISO 20022 XML) nalozi za plaćanje za internet bankarstvo (SEPA nalozi za plaćanje, nalozi za plaćanje u valuti HRK po SEPA pravilima, non-SEPA nalozi za plaćanje), prihvat datoteke banke s odbijenim nalozima, obrada bankovnih izvoda, pozivanje ulaznih i izlaznih računa te obračuna plaća u bankovne izvode, automatsko generiranje stavki naloga za knjiženje (uz mogućnost ručne korekcije prije knjiženja), unos bankovnih izvoda iz datoteka (FINA format - MN izvadak, XML SEPA format), automatsko povezivanje naloga s platiteljima i računima

PDV: obračun PDV-a s mogućnošću naknadne ručne korekcije stavki obračuna, ispis obrazaca PDV i PDV-K (XML datoteka za elektronsku obradu)

razni dokumenti: unos i knjiženje raznih knjigovodstvenih dokumenata, prijenos prihoda i rashoda za konačni obračun i zatvaranje poslovne godine, opcionalno isključivanje pojedinih dokumenata iz poslovnih izvještaja

skladišno poslovanje: vođenje više skladišta (metoda prosječne ponderirane cijene ili prodajne cijene), skladišne primke, izdatnice, otpremnice, povratnice, međuskladišnice, popisne liste, popisne razlike, odluke; kalkulacija troškova kupnje, kartice artikala, ispis kartica artikala, promet skladišta, dnevnik skladišta, generiranje izlaznih računa iz otpremnica

hotelsko poslovanje: rezervacijski sustav za privatne iznajmljivače i male hotele; vlasnici smještajnih jedinica, podaci o plaćanju (tuzemna i međunarodna), grupe i tipovi smještajnih jedinica, cijene tipova smještajnih jedinica po razdobljima, smještajne jedinice, obrada rezervacija (po kalendarskim godinama i vlasnicima), nedostupni periodi za iznajmljivanje, statusi rezervacija, slanje e-mailova gostima s predlošcima poruka i automatskim upisivanjem rezervacijskih podataka u poruke, generiranje HTML rezervacijskih formi i stanja rezervacija putem HTML predložaka, grafički prikaz stanja rezervacija po pojedinoj smještajnoj jedinici, prikaz dinamike rezervacija, prikaz popunjenosti smještajnih jedinica, prikaz noćenja po državama, ispis potvrda rezervacija te liste rezervacija

knjiženja: definiranje konta za knjiženje pojedinih vrsta knjigovodstvenih dokumenata (omogućuje brzo knjiženje i smanjuje mogućnost greške), provjera analitike konta i točnosti temeljnica, pregled stavki knjiženja, ispis naloga za knjiženje

prikazi (dokumenata i izvještaja): pregled prije ispisa, pretraga teksta, mogućnost eksporta u Acrobat PDF, RTF, Microsoft Word i Excel format datoteke

knjige: dnevnik glavne knjige, knjige ulaznih računa (dobra i usluge, predujmovi, uvoz, vlastita potrošnja), knjige izlaznih računa (dobra i usluge, predujmovi, vlastita potrošnja)

upravljanje i organizacija poslovanja: određivanje projekata i zadataka, obrada prihoda i troškova, prikaz prihoda, troškova i salda pojedinih projekata i zadataka, organizacija rada zaposlenika s grafičkim prikazom dodijeljenih zadataka, podsjetnik godišnjih obveza, praćenje događaja, proračuni projekata

poslovni izvještaji: RUC po artiklima i kupcima (otpremnice), udio konta i pozicije konta u prihodima/rashodima/aktivi/pasivi, grafički prikazi prometa i salda konta/pozicije prihoda/pozicije rashoda/pozicije aktive/pozicije pasive/svih prihoda/svih rashoda/ukupne aktive/ukupne pasive, količinski i vrijednosni promet artikala na skladištima, količinsko i vrijednosno stanje artikala na skladištima, očekivana plaćanja ulaznih i izlaznih računa

postavke: postavke konta (brža i jednostavnija knjiženja), postavke programa (određivanje funkcioniranja programa u skladu s potrebama korisnika), postavke IBAN-a (po državama)

administracija: administracija korisnika i prava pristupa, odabir aktivne baze, lista često korištenih baza, promjena poslovne godine s automatskim generiranjem početnog stanja, arhiviranje baze (zaštitne kopije podataka), povrat podataka iz arhive, poništavanje knjiženja dokumenata

mrežni rad: pristup bazi podataka s autentikacijom korisnika, određivanje prava pristupa pojedinim dijelovima programa, određivanje prava pregleda/promjene podataka

Copyright © 2004-2024 Aventin d.o.o.Uvjeti korištenja