Aventin
Energetsko certificiranje
Menu
| | | Kontakt » E-mail en
Energetski certifikat je isprava koja iskazuje energetsku učinkovitost pojedine zgrade ili njenog dijela. On sadrži opis postojećeg korištenja energije, što može uključivati grijanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu tople vode i/ili rasvjetu, te preporuke za efikasnije korištenje energije. Podaci o potrošnji pojedine vrste energije mogu se odrediti proračunom ili prema stvarnoj potrošnji energije u zgradi. Kod promjene vlasništva ili iznajmljivanja zgrade ili stana, obveza je vlasnika pribaviti certifikat o energetskim svojstvima zgrade, te ga dati na uvid kupcu ili unajmljivaču. Certifikat je obavezno ishoditi i prije izdavanja uporabne dozvole za nove zgrade i stanove. Valjanost certifikata je 10 godina.
Energetski certifikat Zakonom o gradnji propisuje se obavezna energetska certifikacija zgrada. Nove zgrade moraju biti građene tako da udovoljavaju propisanim minimalnim energetskim uvjetima. Zgrade javne namjene ukupne korisne površine veće od 500 m² moraju na vidljivom mjestu imati istaknuti važeći energetski certifikat.
Energetski pregled zgrade se sastoji od analize energetskih sustava i toplinskih karakteristika zgrade, kako bi se utvrdio stupanj učinkovitosti potrošnje energije te donošenja preporuka usmjerenih k povećanju energetske učinkovitosti. Energetskim pregledom se nastoji dobiti što bolji uvid u postojeće energetsko stanje zgrade: građevinske karakteristike koje utječu na toplinsu zaštitu, kvalitetu postojećih sustava za grijanje i hlađenje te sustave prozračivanja i rasvjete.

Energetski pregled zgrade uključuje:

 1. analizu građevinskih karakteristika zgrade koje utječu na toplinsku zaštitu
 2. energetsku analizu sustava grijanja i hlađenja
 3. energetsku analizu sustava klimatizacije i ventilacije
 4. energetsku analizu sustava za pripremu tople vode
 5. energetsku analizu sustava elektroinstalacija, rasvjete i kućanskih aparata
 6. analizu upravljanja tehničkim sustavima zgrade
 7. ukoliko je potrebno, mjerenja za utvrđivanje energetskog stanja
 8. mogućnost promjene izvora energije
 9. mogućnost korištenja obnovljivih izvora energije
 10. prijedlog ekonomski isplativih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade
Prema izračunu godišnje potrebne toplinske energije za grijanje zgrada, pojedina se zgrada svrstava u razred energetske potrošnje od najboljeg razreda A+ do najlošijeg razreda G. Većina danas projektiranih zgrada spada u razrede energetske potrošnje B i C. Energetski razredi se iskazuju za referentne klimatske podatke (referentni klimatski podaci određeni su zasebno za kontinentalnu i za primorsku Hrvatsku).
Energetski razred Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje u kWh/m²
A+ ≤ 15 Energetski certifikat
A ≤ 25
B ≤ 50
C ≤ 100
D ≤ 150
E ≤ 200
F ≤ 250
G > 250
Energetski certifikat sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji i referentne vrijednosti, objašnjenja tehničkih pojmova, te popis primijenjenih propisa i normi.
Vrste zgrada za koje se izdaju energetski certifikati:
A - stambene zgrade
 1. s jednim stanom i stambene zgrade u nizu – zasebni energetski certifikat za svaku stambenu jedinicu
 2. s više stanova (stambene zgrade s više od tri stana) – zajednički energetski certifikat ili zasebni energetski certifikat za svaku stambenu jedinicu
B - nestambene zgrade
 1. uredske, administrativne i druge poslovne zgrade
 2. školske i fakultetske zgrade, vrtići te druge odgojne i obrazovne ustanove
 3. zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, muzeji i knjižnice
 4. bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu
 5. hoteli i slične zgrade za kratkotrajni boravak, zgrade ugostiteljske namjene (npr. restorani)
 6. zgrade za zajedničko stanovanje (đački, studentski, umirovljenički domove, vojarne i sl.)
 7. zgrade za promet i komunikacije
 8. sportske dvorane
 9. trgovačke zgrade veleprodaje i maloprodaje (npr. trgovački centri)
 10. druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu od barem 18°C
C - ostale nestambene zgrade u kojima se koristi energija radi ostvarivanja određenih uvjeta kondicioniranja
Energetski certifikat nije potreban za:
 1. nove zgrade i postojeće zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju, a koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m²
 2. zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na najviše dvije godine
 3. privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta
 4. radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se, u skladu sa svojom namjenom moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese
 5. zgrade namijenjene za održavanje vjerskih obreda
 6. jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom
 7. postojeće zgrade koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe
 8. postojeće zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji
 9. zgrade koje su po posebnom zakonu upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i zgrade koje imaju posebnu ambijentalnu vrijednost a kod kojih bi ispunjenje zahtjeva energetske učinkovitosti značilo neprihvatljivu promjenu njihovog karaktera ili njihovog vanjskog izgleda, u skladu s predviđenom spomeničkom zaštitom zgrade
 10. zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do 12°C
Energetske certifikate izdaju ovlaštene pravne ili fizičke osobe, a ovlaštenje za izdavanje certifikata izdaje nadležno ministarstvo.
Vrste ovlaštenja:
 • energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom
 • energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom
 • provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom
 • provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom
 • provođenje enrgetskih pregleda javne rasvjete
Karakteristike zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom:
 • stambene ili nestambene zgrade bez sustava grijanja, hlađenja, ventilacije te s individualnim sustavima pripreme potrošne tople vode
 • zgrade s pojedinačnim i centralnim izvorima topline za grijanje bez posebnih sustava za povrat topline, s razdiobom toplinske energije i s centralnim ili individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode bez korištenja alternativnih sustava te pojedinačnim rashladnim uređajima, sustavima ventilacije bez povrata topline i ograničenjem buke u ventilacijskim sustavima bez dodatne obrade zraka
Karakteristike zgrada sa složenim tehničkim sustavom:
 • stambene ili nestambene zgrade s postrojenjima s centralnim izvorima topline za grijanje i/ili hlađenje zgrade, s centralnom pripremom potrošne tople vode, sa sustavima za mjerenje i razdiobu toplinske i rashladne energije, centralnim rashladnim sustavima, sustavima ventilacije i klimatizacije s povratom topline i ograničenjem buke te dodatnom obradom zraka
 • zgrade sa složenim sustavima za grijanje i hlađenje s korištenjem alternativnih sustava opskrbe energijom, centrale za daljinsko zagrijavanje i hlađenje, rashladna postrojenja, ventilacijski uređaji s reguliranim grijanjem i hlađenjem zraka i klima uređaji, uključujući i pripadajuće rashladne uređaje i druge zgrade koje nisu navedene kao jednostavni tehnički sustavi
Postupak energetskog certificiranja postojeće zgrade:
 • energetski pregled zgrade
 • izrada energetskog certifikata zgrade, uključujući i prijedlog mjera za poboljšanje ekonomski opravdanih energetskih svojstava zgrade
Postupak energetskog certificiranja nove zgrade:
 • određivanja energetskog razreda zgrade
 • izrada energetskog certifikata, uključujući i preporuke za korištenje zgrade, a koje se tiču uštede energije
Ušteda energije korištenjem modernih tehnologija gradnje:
Pasivna kuća štedi energiju
Creative commons licence © Passivhaus Institut
Smjernice za učinkovito korištenja energije i veću upotrebu obnovljivih izvora energije određene su direktivom Europske Unije 2002/91/EC, koja je u hrvatsko zakonodavstvo implementirana slijedećim zakonima i pravilnicima:
 • Zakon o gradnji
 • Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
 • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada
 • Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada
 • Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada
Copyright © 2004-2024 Aventin d.o.o.Uvjeti korištenja