Aventin Poslovanje - korisničke upute Menu
Skladišno poslovanje
Skladišni dokumenti

Prije početka rada u skladišnom poslovanju potrebno je otvoriti potrebna materijalna/veleprodajna skladišta, odrediti metodu obračuna vrijednosti zaliha na skladištu (prodajna cijena ili prosječna ponderirana cijena), te pripadajuće konte knjiženja. Potom mogu biti otvarane potrebne skladišne primke, izdatnice, otpremnice, povratnice, međuskladišnice, popisne liste, popisne razlike i razne odluke. Nakon unosa, svaki skladišni dokument može biti ispisan na štampaču. Kad poduzeće ima više skladišta, prilikom rada sa skladišnim dokumentima potrebno je na listi odabira na alatnoj traci odabrati aktivno skladiše. Svim se skladišnim dokumentima pristupa preko menija Skladišno poslovanje.

Unos stavaka u skladišnim dokumentima:

1. Otvara se novi ili postojeći skladišni dokument.
2. Stavkama se pristupa klikom na dugme Stavke dokumenta.
3. Otvara se nova stavka. Ovisno o postavci SKL_SEL_ART, odmah će se prikazati lista za odabir artikala.
4. Unosi se šifra artikla ili se artikl odabire preko liste artikala (nakon odabira željene grupe artikala sa liste na alatnoj traci). Samo artikli koji pripadaju grupama artikala označenim kao "materijalna dobra" mogu biti odabrani u skladišne dokemente.
5. Ovisno o tipu dokumenta odabire se "ulaz" ili "izlaz".
6. Unosi se količina artikala (kod povrata ili manjka količina je negativna).
7. Unosi se jedinična cijena artikla.
8. Ovisno o vrsti skladišnog dokumenta mogu biti prisutna dodatna polja za unos.
9. Stavke skladišnih dokumenata mogu se unositi, mijenjati i brisati.
Primke
Prilikom otvaranja nove primke određuje se dobavljač. Kod unosa stavaka primke određuje se cijena svake pojedine stavke. Nakon unosa svih stavaka moguće je provesti ulaznu kalkulaciju klikom na dugme Kalkulacija troškova kupnje. Kod ulazne kalkulacije određuju se iznosi (ili ulazni računi) koji prate nabavu robe. Ako samo dio pojedinog računa sudjeluje u zavisnim troškovima kupnje moguće je odrediti postotni udio računa koji će biti uzet u obzir prilikom kalkulacije. Nakon izvršene kalkulacije (dugme Primijeni kalkulaciju na dokument) cijene svih stavaka primke biti će uvećane za izračunani postotak.
Izdatnice i otpremnice

Kod izlaza robe sa skladišta program provjerava količinu robe na skladištu i izračunava cijenu pojedinog artikla. Raspoloživost robe se određuje prema svim postojećim skladišnim dokumentima pojedinog skladišta (tj. i antedatirani dokumenti će utjecati na trenutnu raspoloživost artikala na skladištu). Kod otpremnice, prodajna cijena artikla može biti ručno određena ili automatski povučena iz cjenika robe (tj. postavke artikla).

Iz otpremnica se klikom na dugme Generiraj izlazni račun automatski generira izlazni račun prema odabranoj otpremnici, sa svim pripadajućim stavkama dokumenta. Ovisno o postavci PD_AUTO_BRDOK, broj računa se generira automatski ili unosi ručno. Klikom na dugme Prikaz tijeka dokumenta prikazuje se cijeli tijek dokumenta u kojem sudjeluje odabrana otpremnica (više u poglavlju "Prodajni dokumenti - Tijek dokumenta").

Povratnice
Prilikom otvaranja nove povratnice odabire se skladišni dokument kojim je ranije izdana roba sa skladišta (opcionalno). Ako je taj dokument odabran, prilikom dodavanja stavaka na povratnicu bit će moguće povlačiti stavke sa izvornog dokumenta komandom "Odaberi artikl za unos u povratnicu".
Međuskladišnice
Međuskladišnica se otvara i na nju dodaju stavke na isti način kao i kod izdatnice. Razlika je u tome što se međuskladišnica, nakon unosa svih stavki, klikom na dugme Prijenos međuskladišnice prenosi na drugo skladište. Na tom se drugom skladištu tada automatski generira dokument "primljena međuskladišnica". Primljene je međuskladišnice moguće samo konzultirati, ne mogu biti mijenjane ni brisane. Kako su primljene međuskladišnice samo preslik međuskladišnice generirane na drugom skladištu, prilikom eventualnog brisanja originalne međuskladišnice briše se i "primljena međuskladišnica".
Popisne liste
Popisne (inventurne) liste se unose na početku poslovne godine te se njima određuje početno stanje skladišta. Prilikom promjene poslovne godine automatski se generira jedna popisna lista za svako otvoreno skladište. Razlike između stanja na kraju prethodne i početka nove poslovne godine, uvjetovane neizbježnom greškom kod zaokruživanja, korigiraju se otvaranjem dokumenata u grupi "raznih dokumenata".
Popisne razlike
Popisne razlike omogućuju korekciju stanja skladišta uvjetovanu razlikom stvarnog i knjigovodstvenog stanja skladišta zbog kala, loma i drugih uzroka.
Odluke
"Odluke" su razni skladišni dokumenti i poslovne odluke koje utječu na količinsko i vrijednosno stanje skladišta, a za koje ne postoji posebna kategorija skladišnih dokumenata.
Kartice artikala
Kartice artikala pružaju informaciju o stanju pojedinog artikla na odabranom skladištu te promjenu stanja i vrijednosti artikala na skladištu u ovisnosti o skladišnim dokumentima koji su utjecali na stanje i ukupnu vrijednost pojedinog artikla na skladištu. Mogu biti prikazani i artikli čije je trenutno stanje na skladištu 0. Kartica artikla može biti ispisana za pojedini artikl ili za sve artikle na odabranom skladištu.
Promet skladišta
Promet skladišta je dokument koji prikazuje ukupni ulaz, izlaz i stanje pojedinog artikla na skladištu, po količini i novčanoj vrijednosti.
Dnevnik skladišta
Dnevnik skladišta prikazuje kronološki slijed svih promjena stanja pojedinog skladišta.
Knjiženje skladišnih dokumenata
Knjiženje skladišnih dokumenata (Dokumenti - Skladišni dokumenti) u financijskom knjigovodstvu ovisi o tipu pojedinog dokumenta. Neke dokumente, kao npr. otpremnice, obično nije potrebno knjižiti jer će potrebne promjene na stanjima knjigovodstvenih konta biti generirane knjiženjem pripadajućeg izlaznog računa, dok je npr. međuskladišnicu obično potrebno knjižiti kako bi se pravilno smanjio saldo konta jednog, a povećao saldo konta drugog skladišta.