Aventin Poslovanje - korisničke upute Menu
Postavke

Postavkama konta (Postavke - Postavke konta) određuju se konti koji će se koristiti kod raznih automatiziranih obračuna i knjiženja. Uz svaki konto prikazana je i njegova namjena. Postavke programa (Postavke - Postavke programa) određuju razne parametre funkcioniranja programa. Postavke su kategorizirane po tipu postavki.

Da/ne postavke

ENALOG_FINA Elektronički nalog za plaćanje - predaja u FINI
ENALOG_OPISPLAC Elektronički nalog za plaćanje - obavezan unos opisa plaćanja
HOT_EURO Hotelsko poslovanje - korištenje eura kao jedinice plaćanja
HOT_INTREZ_AUTO Hotelsko poslovanje - automatsko spremanje ispravne internet rezervacije
HOT_REZ_DET Hotelsko poslovanje - detaljan ispis rezervacija
HOT_REZ_NED Hotelsko poslovanje - prikaz nedjelja u pregledu rezervacija raličitom bojom
HOT_REZ_SUSTAV Hotelsko poslovanje - generiranje datoteke sa stanjem rezervacija za internet rezervacijski sustav
IRA_FISK Izlazni računi - fiskalizacija
IRA_GEN_ZBRSTAV Izlazni računi - automatski izračun zbroja stavki kod generiranja računa iz skl. ili prod. dokumenta
IRA_SEL_ART Izlazni računi - automatski prikaz liste artikala kod otvaranja nove stavke (i kod prodajnih dok.)
IRA_STORNO_NEG Izlazni računi - negativni iznosi stavki računa kod generiranja ispravka računa
IZV_OSN Izvještaji - podebljan ispis samo osnovnih iznosa
IZV_PTI Izvještaji - prikaz tijeka izračuna podataka za izvještaje
NALPLA_MOD99 Nalozi za plaćanje - provjera ispravnosti poziva na broj uz model HR99
OP_LOK_OZN_VAL Opće postavke - korištenje lokalne oznake valuta na prikazima i ispisima
OP_TABL_MOD Opće postavke - promjena prikaza tablica kod promjene moda unosa (učitava se prilikom spajanja programa s bazom podataka)
PD_AUTO_BRDOK Prodajni dokumenti - automatsko generiranje broja bokumenta
PD_AUTO_POZBR Prodajni dokumenti - automatsko generiranje poziva na broj (samo kod autom. gener. broja računa)
PDV_KVART Obračun PDV-a - kvartalni obračun umjesto mjesečnog
PDV_OBR_PLAC Obračun PDV-a - obračun PDV-a prema plaćenim/naplaćenim računima
PDV_OBR_PRIKAZ Obračun PDV-a - prikaz da li je račun plaćen te da li je račun uključen u obračun PDV-a (kod prikaza ulaznih i izlaznih računa)
PD_JED_BRDOK Prodajni dokumenti - provjera jedinstvenosti broja dokumenta (kod ručnog unosa)
R1_DATISP Ispis računa - ispis datuma isporuke dobara ili obavljenih usluga
R1_DOSP_DANI Ispis računa - ispis dospijeća plaćanja u broju dana (umjesto datuma dospijeća)
R1_DOSP_PL Ispis računa - ispis dospijeća plaćanja
R1_IZNOS_SLOV Ispis računa - ispis iznosa računa slovima
R1_PDV0 Ispis računa - ispis PDV-a kod stope 0%
R1_PISAN_RAC Ispis računa - ispis "Račun je pisan na računalu te je važeći bez žiga i potpisa." na dnu računa
R1_POZBR Ispis računa - ispis poziva na broj odobrenja
R1_RBR_STAVKI Ispis računa - ispis rednih brojeva stavki
RV_DETALJI Radno vrijeme - detaljni ispis raspodjele radnog vremena
SKL_SEL_ART Skladišni dokumenti - automatski prikaz liste artikala kod otvaranja nove stavke
URA_STORNO_NEG Ulazni računi - negativni iznosi stavki računa kod generiranja ispravka računa

Cjelobrojni iznosi

ENIZVOD_FORMAT Elektronički bankovni izvod - format izvoda (1 - FINA - MN izvadak, 2 - XML SEPA format, 0 - korisnik odabire format prilikom svakog učitavanja izvoda)
ENALOG_MAX_DANA Elektronički nalog za plaćanje - najveća razlika između dana podnošenja naloga i dana valute
ENALOG_MAX_NAL Elektronički nalog za plaćanje - najveći dozvoljeni broj naloga po grupi
ENALOG_NACIZV Elektronički nalog za plaćanje - plaće - način izvršenja (1 - specifikacija, 2 - zbrojni nalog)
PARTN_ADR_X Ispisi adresa partnera - horiz. pomak (mm)
PARTN_ADR_Y Ispisi adresa partnera - vert. pomak (mm)
PODSJ_DANA Podsjetnik - broj dana za koje će podsjetnik prikazivati poruku na statusnoj traci
PPG_GOD_RN Promjena poslovne godine - broj godina čuvanja računa
R1_DOSP_DANA Ispis računa - broj dana dospijeća (početna vrijednost)
RSM_PS R-Sm obrazac - poslovni subjekt poduzeća (0 za središnji poslovni subjekt)
RV_KRAJ Radno vrijeme - kraj radnog vremena (sati)
RV_OZN_RRV Radno vrijeme - oznaka redovnog radnog vremena
RV_POC Radno vrijeme - početak radnog vremena (sati)
RV_SATI_TJEDNO Radno vrijeme - broj radnih sati tjedno

Decimalni iznosi

HOT_EUR_HRK Hotelsko poslovanje - tečaj eura prema kuni za izračun predujma
HOT_KUC_LJUB Hotelsko poslovanje - nadoplata za kućnog ljubimca (dnevno)
HOT_PRED_POST Hotelsko poslovanje - postotni iznos predujma
PL_BOD Obračuni plaća - vrijednost koeficijenta (boda)
PL_INOZ_OSN Obračuni plaća - osnovica za doprinos za zdravstvenu zaštitu na službenom putu u inozemstvu
PL_INOZ_STOPA Obračuni plaća - stopa doprinosa za zdravstvenu zaštitu na službenom putu u inozemstvu
PL_MAX_OSN Obračuni plaća - najviša osnovica za doprinose (početna vrijednost)
PL_MAX_PREM Obračuni plaća - najviša porezno priznata premija osiguranja
PL_MIN_OSN Obračuni plaća - najniža osnovica za doprinose (početna vrijednost)
PL_MIN_RAD Obračuni plaća - minuli rad (% po godini radnog staža)
PL_OSOB_ODB Obračuni plaća - osnovni osobni odbitak
PL_PORDOH_1 Obračuni plaća - 1. stopa poreza na dohodak
PL_PORDOH_2 Obračuni plaća - 2. stopa poreza na dohodak
PL_PORDOH_3 Obračuni plaća - 3. stopa poreza na dohodak
PL_PORDOH_4 Obračuni plaća - 4. stopa poreza na dohodak
PL_PORDOH_MAX_1 Obračuni plaća - najviši iznos plaće oporeziv po 1. stopi
PL_PORDOH_MAX_2 Obračuni plaća - najviši iznos plaće oporeziv po 2. stopi
PL_PORDOH_MAX_3 Obračuni plaća - najviši iznos plaće oporeziv po 3. stopi
PUT_DNEV Putni nalozi - iznos dnevnice
PUT_KN_KM Putni nalozi - naknada za korištenje osobnog automobila (kn/km)

Tekstovi

EIZVOD_DIR Elektronički bankovni izvod - direktorij iz kojeg se učitava datoteka
ENALOG_DIR Elektronički nalog za plaćanje - direktorij u kojem se generira datoteka
EO_ADRESA_KBR Elektronički obrasci - kućni broj poduzeća
EO_ADRESA_UL Elektronički obrasci - ulica poduzeća
EO_AUTOR_EMAIL Elektronički obrasci - e-mail autora dokumenta
EO_AUTOR_IME Elektronički obrasci - ime autora dokumenta
EO_AUTOR_PREZ Elektronički obrasci - prezime autora dokumenta
EO_AUTOR_TEL Elektronički obrasci - telefon autora dokumenta
EO_DIR Elektronički obrasci - direktorij u kojem se generira XML datoteka
EO_PU_ISP Elektronički obrasci - oznaka ispostave porezne uprave
ENALOG_MATBR Elektronički nalog za plaćanje - plaće - matični broj i podbroj poslodavca
FILT_D_IRA Izlazni računi - filter dugovnog konta (kupci)
FILT_D_URA Ulazni računi - filter dugovnog konta (troškovi)
FILT_P_IRA Izlazni računi - filter potražnog konta (prihodi)
FILT_P_URA Ulazni računi - filter potražnog konta (dobavljači)
HOT_REZ_DIR Hotelsko poslovanje - direktorij u kojem se generira datoteka sa stanjem rezervacija
HOT_REZ_INET Hotelsko poslovanje - internet adresa stranice za slanje datoteka s rezervacijama
IRA_FISK_BNU Izlazni računi - fiskalizacija - broj naplatnog uređaja
IRA_FISK_DOD Izlazni računi - fiskalizacija - dodatak broju računa
IRA_FISK_NP Izlazni računi - fiskalizacija - oznaka načina plaćanja računa
IRA_FISK_OPER Izlazni računi - fiskalizacija - oznaka operatera (osobe) na naplatnom uređaju
IRA_FISK_OPP Izlazni računi - fiskalizacija - oznaka poslovnog prostora
JOPPD_DIR Obrazac JOPPD - direktorij u kojem se generira XML datoteka
KORISNIK Oznaka korisnika aplikacije
PDV_PORISP Obračun PDV-a - nadležna ispostava porezne uprave
PL_OSN_VOP Obračuni plaća - osnovna vrsta osobnog primanja
R1_PORBR Ispis računa - tekst "porezni broj"
RAZ_BOD_NK Razno - brojčana oznaka (šifra) djelatnosti prema nacionalnoj klasifikaciji
RSM_DIR R-Sm obrazac - direktorij u kojem se generira datoteka
URA_TIP_STAV Ulazni računi - pretpostavljeni tip nove stavke
Postavke IBAN-a
Postavke IBAN-a su podaci o strukturi IBAN-a za pojedine države koje koriste IBAN (format IBAN-a se razlikuje među državama). Predefinirane podatke nije potrebno mijenjati, no mogu se dodati podaci za nove države.

Unos postavki IBAN-a za novu državu:

1. Unosi se kod države.
2. Unosi se engleski naziv države.
3. Odabire se država (iz šifrarnika država) - opcionalno.
4. Unosi se duljina IBAN-a.
5. Unose se podaci o strukturi IBAN-a nakon oznake države (prva 2 znaka u IBAN-u) i kontrolnih znamenki (iduća 2 znaka u IBAN-u): broj znakova u grupi + tip znakova (A - slova i znamenke, C - slova, N - znamenke). Moguće je definirati do 4 grupe znakova. Ako nema potrebe za dodatnim grupama, za broj znakova se određuje 0 a za tip znakova se postavlja prazno mjesto.

Postavke IBAN-a (podaci uneseni u opisanim koracima 1, 4 i 5) moraju biti u skladu sa standardom ISO 13616:2007, u suprotnom program neće ispravno vršiti provjeru brojeva bankovnih računa!