Aventin Poslovanje - korisničke upute Menu
Početak korištenja
U ovim je uputama navigacija u programu Poslovanje označena tekstom na žutoj podlozi.
Sitnim su tekstom pisane upute za napredne korisnike.
Početak korištenja programa (demo verzija)
1. Nakon uspješno provedene instalacije, na radnoj se površini pojavljuje ikona "Poslovanje". Dvostrukim klikom na ovu ikonu pokreće se program Poslovanje. Program se također može pokrenuti preko Windows menija "Start - Programs - Aventin - Poslovanje".
2. Nakon pokretanja, program nudi popis baza podataka na koje se može spojiti (baza podataka je datoteka koja sadrži jednu poslovnu godinu jednog poduzeća). Na prikazanoj se listi nalazi samo jedna baza: "Testna baza s unesenim podacima". Baza se odabire klikom na dugme Prihvati. Ova baza sadrži određenu količinu već unesenih podataka, a služi upoznavanju korisnika s programom i testiranju raznih funkcija programa. Kako je ovo testna baza, postoje određena ograničenja u količini podataka koji se mogu unijeti.
3. Nakon odabira baze, program nudi odabir licence - kako je program moguće licencirati u 3 verzije s različitim mogućnostima, odabirom željene verzije korisniku se nude upravo one opcije programa koje su dostupne u odabranoj verziji. Bilo koja verzija programa može biti odabrana.
4. Program je spojen s bazom i spreman za korištenje (vidi "Osnove korištenja").
Početak korištenja programa (licencirana verzija)
1. Nakon pokretanja programa odustanite od odabira ponuđene testne baze klikom na dugme Odustani. Za početak poslovnog rada s programom pripremljena je jedna prazna baza podataka. Otvorite ovu praznu bazu klikom na Program - Odabir aktivne baze, te odaberite datoteku baza.dat (nalazi se u direktoriju u kojem je instaliran program).
2. Kopirajte praznu bazu u novu bazu/poslovnu godinu na slijedeći način: Administracija - Arhiviranje - Arhiviraj, proizvoljan odabir naziva datoteke (npr. MojePoduzece_2014.dat).
3. Aktivirajte automatsko spajanje na novu poslovnu godinu prilikom pokretanja programa: Program - Lista često korištenih baza, klik na dugme Novi (prvo dugme na alatnoj traci), unesite proizvoljan naziv za bazu podataka (npr. MojePoduzece_2014) te odaberite lokaciju baze podataka, kako ste odredili u prethodnom koraku (npr. MojePoduzece_2014.dat); nakon unosa baze klikom na Prihvati i odabira novounesene baze kliknite na opciju Automatsko spajanje na odabranu bazu. Zatvorite program. Nakon slijedećeg pokretanja program Poslovanje će se automatski spojiti na novu bazu/poslovnu godinu.
4. Unesite licencu koju ste dobili za korištenje programa: Administracija – Unos licence: unesite točan naziv poduzeća (program razlikuje velika i mala slova) i licencni kod.
5. Zatvorite i ponovo pokrenite program - provjerite na statusnoj traci (na dnu prozora programa) da se program spojio na novu poslovnu godinu te da je prikazan točan naziv poduzeća.
6. Ako tekuća godina, kako je prikazana na statusnoj traci, ne odgovara željenoj poslovnoj godini (prvoj u kojoj se koristi program Poslovanje), klikom na Administracija – Promjena poslovne godine unesite željenu poslovnu godinu i kliknite na dugme Prihvati. Kako u bazi još nema nikakvih dokumenata, akcije koje će biti prikazane (brisanje i promjena raznih dokumenata u bazi) nemaju nikakve posljedice, jedino će tekuća poslovna godina biti promijenjena.
7. Unesite osnovne podatke potrebne za rad: podatke o poduzeću (Šifrarnici - Matično poduzeće), bankovne račune (Dokumenti - Platni promet - Računi poduzeća) te blagajne i skladišta, ako postoje. Za rad s prodajnim dokumentima potrebno je unijeti artikle i predloške knjiženja. Provjerite postojanje svih potrebnih konta (u kontnom planu i u postavkama konta) te eventualno izmijenite postavke programa kako bi program prilagodili vlastititm potrebama.
8. Ne zaboravite redovno arhivirati bazu podataka (vidi poglavlje "Administracija")! U slučaju gubitka podataka bilo koje vrste moći ćete arhivu iskoristiti za povrat podataka.