Aventin Poslovanje - korisničke upute Menu
Platni promet
Računi poduzeća
Prije početka rada s platnim prometom potrebno je unijeti bankovni transakcijski račun (ili više njih) matičnog poduzeća. Račun matičnog poduzeća definiran za potrebe ispisa na izlazne račune u Šifrarnici - Matično poduzeće treba odgovarati jednom od ovdje definiranih računa. Svaki se račun veže uz zaseban konto knjiženja.

Unos novog računa poduzeća:

1. Unosi se proizvoljan naziv računa.
2. Račun se označava kao "aktivan" (račun koji nije aktivan neće biti prikazan na listi za odabir računa u drugim dijelovima programa).
3. Odabire se banka u kojoj poduzeće ima otvoren račun (ako banka ne postoji na popisu treba ju dodati u Šifrarnici - Banke).
4. Unosi se broj računa u IBAN formatu (više informacija o IBAN formatu računa u poglavlju "Šifrarnici - Kupci i dobavljači").
5. Odabire se valuta računa (za multivalutne račune potrebno je otvoriti po jedan "Račun poduzeća" za svaku korištenu valutu).
6. Odabire se konto knjiženja računa.
Modeli poziva na broj
Ovdje su opisani često korišteni modeli poziva na broj. Prikazan je sastav pojedinog modela, broj i smještaj podataka u modelu te pozicija kontrolnih znamenki. Model "HR99" omogućuje upis poziva na broj bez kontrole sadržaja.
Šifre namjena
Ovdje su opisane šifre namjena plaćanja kod platnih naloga.
Primatelji uplata

Za uplate doprinosa, poreza i drugih obveza prema državi, članarina HGK i slične slučajeve kad se plaćanje ne vrši na osnovu računa, definiraju se "primatelji uplata". Svaki se primatelj uplate veže uz zaseban konto. Kad se npr. želi otvoriti nalog za isplatu pojedinog obračuna plaća sa svim doprinosima i porezima, način uplate doprinosa i poreza će biti određen tako da se među primateljima uplata pronađe onaj koji je vezan uz konto npr. doprinosa za MO - tada se automatski generira nalog za plaćanje prema postavkama pripadajućeg primatelja uplate (uplatni račun, poziv na broj i sl.).

Unos novog primatelja uplata:

1. Unosi se naziv primatelja. Naziv je proizvoljan i za korisnika razumljiv opis primatelja uplate (npr. "Doprinos za MO 1. stup").
2. Unosi se "primatelj" - tekst koji se ispisuje na nalogu za plaćanje.
3. Unosi se račun primatelja.
4. Unosi se šifra namjene plaćanja (opcionalno).
5. Unosi se opis plaćanja - ispisuje se na nalogu za plaćanje.
6. Unosi se vezni konto (opcionalno) - ako postoji mora biti jedinstven među svim primateljima. Vezni konto povezuje konto knjiženja nekog dokumenta s primateljem uplate.
7. Opcionalno se unosi iznos uplate (npr. za plaćanje mjesečne ili godišnje članarine u fiksnom iznosu).
8. Može se odabrati povlačenje stanja konta - u tom se slučaju kod odabira primatelja uplate na platni nalog, iznos za uplatu određuje prema saldu odabranog veznog konta.
9. Može se unijeti poziv na broj primatelja/odobrenja. U pozivu na broj primatelja mogu se koristiti slijedeći specijalni znakovi: M - prilikom prijenosa podataka o primatelju uplate na nalog za plaćanje automatski se transformira u porezni broj poduzeća, D - prilikom prijenosa podataka o primatelju uplate na nalog za plaćanje automatski se transformira u datum uplate u formatu MMGG (mjesec-godina), R - prilikom prijenosa podataka o primatelju uplate na nalog za plaćanje automatski se transformira u identifikator R-Sm obrasca (do 2013. godine) ili identifikator JOPPD obrasca (od 2014. godine).
10. Može se unijeti poziv na broj platitelja/zaduženja.
Nalozi za plaćanje - općenito

Unos naloga za plaćanje započinje otvaranjem nove (ili korištenjem postojeće) grupe naloga za plaćanje. U grupi naloga za plaćanje unose se pojedinačni nalozi. Nakon unosa svih naloga u grupi, kreira se datoteka s nalozima (od jedne grupe naloga kreira se jedna datoteka s nalozima). Datoteka s nalozima se potom najčešće potpisuje i/ili kriptira aplikacijom koju korisniku dostavlja banka za vlastiti servis internet bankarstva, te se potom učitava u servis internet bankarstva i šalje na obradu. Format datoteke s nalozima je "standard ISO 20022 XML za iniciranje poruka kreditnog transfera (pain.001.001.03)", propisan od HUB-a.

Sustavi internet bankarstva obično imaju mogućnost provjere ispravnosti naloga bez slanja na obradu, te se na taj način mogu provjeriti generirani nalozi. Klikom na dugme na alatnoj traci Provjera odbijenih naloga učitava se od banke dostavljena datoteka s eventualno odbijenim nalozima, te se razlozi odbijanja prikazuju u tablici s nalozima, u polju "Greška u obradi naloga".

Postavke programa koje utječu na generiranje naloga za plaćanje:

ENALOG_DIR Direktorij u kojem se generira datoteka s nalozima za plaćanje
ENALOG_FINA Označava da se datoteka s nalozima šalje na obradu u FINA-u (a ne u banku)
ENALOG_MATBR Matični broj i podbroj poslodavca (koristi se do 5.6.2016.)
ENALOG_MAX_DANA Najveća razlika između dana podnošenja naloga i datuma valute (u danima)
ENALOG_MAX_NAL Najveći dozvoljeni broj naloga po grupi (ovisi o pojedinoj banci - primatelju naloga)
ENALOG_NACIZV Način izvršenja naloga: 1 - specifikacija, 2 - zbrojni nalog (koristi se do 5.6.2016.)
ENALOG_OPISPLAC Opis plaćanja je obavezan za sve naloge (inače se ne unosi za prekogranične SEPA naloge)
Grupe naloga za plaćanje

Kod pozivanja menija Dokumenti - Platni promet - Nalozi za plaćanje prvo se otvara prozor "Grupe naloga za plaćanje", gdje se kreira nova grupa naloga (ili koristi postojeća), te se potom unutar grupe kreiraju željeni nalozi.

Unos i obrada nove grupe naloga za plaćanje:

1. Unosi se proizvoljan naziv grupe naloga.
2. Određuje se vrsta grupe naloga:
1 - SEPA nalozi za plaćanje
2 - Nalozi za plaćanje u valuti HRK po SEPA pravilima
3 - Ostali (non SEPA) nalozi za plaćanje
3. Određuje se valuta plaćanja. Valuta plaćanja može biti određena za sve naloge u grupi ili se određuje prema valuti plaćanja pojedinog naloga.
4. Određuje se valuta pokrića. Valuta pokrića može biti određena za sve naloge u grupi ili se određuje prema valuti pokrića pojedinog naloga.
5. Određuje se datum izvršenja naloga (datum može kasnije biti naknadno mijenjan, te se ista grupa naloga može koristiti za višekratna plaćanja).
6. Opcionalno se određuje "grupna obrada" - u tom će slučaju na bankovnom izvodu biti navedena samo jedna stavka terećenja računa platitelja za sve naloge u grupi (za razliku od jedne stavke za svaki nalog u grupi).
7. Opcionalno se određuje šifra namjene naloga (za uplate plaća zaposlenika obavezno: "SALA").
Unos naloga za plaćanje

Prikazana polja za unos naloga, polja koja nisu dostupna za unos podataka, te provjere koje se vrše nad podacima pojedinog naloga ovise o vrsta grupe naloga. Podaci u nalogu koji nisu promjenjivi jer su određeni vrstom grupe naloga, označeni su lokotom.

Nalog za plaćanje se može unijeti ručno, povlačenjem podataka iz pojedinog dokumenta ili povlačenjem podataka iz obračuna plaća. Kod povlačenja podataka iz pojedinog dokumenta, nakon klika na dugme Unos pojedinačnog naloga odabire se ponuda (=ulazni račun u statusu "zaključan"), ulazni račun, obračun putnog naloga ili obračun lokanih vožnji, a kod povlačenja podataka iz obračuna plaća, klikom na dugme Unos naloga za isplatu plaća odabire se da li se generiraju nalozi za isplatu neto plaća, nalozi za isplatu poreza i doprinosa ill nalozi za plaće s porezima i dorinosima pojedinog obračuna plaća. Kod povlačenja podataka iz obračuna plaća važno je da su svi primatelji uplata (za sve doprinose i poreze) uneseni, jer inače neće biti moguće ispravno generirati sve naloge za plaćanje doprinosa i poreza. Ukoliko prilikom automatskog generiranja naloga dođe do grešaka, iste su prikazane korisniku nakon generiranja naloga.

Postavka NALPLA_MOD99 određuje da li se uz model "HR99" provjerava ispravnost poziva na broj.

Ručni unos naloga za plaćanje:

1. Otvara se novi nalog.
2. Ako poduzeće (platitelj) ima više bankovnih računa, listom za odabir se odabire račun s kojeg se vrši plaćanje.
3. Unosi se model i poziv na broj platitelja (zaduženja).
4. Unosi se iznos i valuta plaćanja.
5. Odabire se primatelj, bilo odabirom partnera bilo komandom za odabir drugih primatelja. Partner i primatelj uplate ne mogu biti odabrani istovremeno (jer su to dva alternativna načina za određivanje primatelja na nalogu). Odabir partnera/primatelja uplate automatski povlači u nalog sve podatke vezane uz plaćanje. Ako nije odabran ni partner ni primatelj uplate, potrebno je upisati podatak o primatelju u polje "naziv", jer je to obavezan podatak na nalogu za plaćanje.
6. Ukoliko već nije odabran, unosi se bankovni račun primatelja. Za SEPA naloge za plaćanje račun mora biti u IBAN formatu.
7. Ako je odabran primatelj uplate koji u pozivu na broj primatelja/odobrenja ima specijalne znakove (M, D ili R), isti se automatski transformiraju: M » porezni broj poduzeća, D » datum u formatu MMGG, R » identifikator R-Sm/JOPPD obrasca (R samo kod povlačenja podataka iz obračuna plaća). Po potrebi se unosi model i poziv na broj primatelja (odobrenja).
8. Po potrebi se popunjavaju ostali podaci o primatelju: adresa, grad i država.
9. Ukoliko račun primatelja nije u IBAN formatu (samo za non SEPA naloge), unosi se BIC kod banke primatelja.
10. Opis plaćanja je obavezan za nacionalne transakcije, ne koristi se za prekogranične SEPA transakcije, te je opcionalan za ostale (non-SEPA) transakcije.
11. Opcionalno se unosi vezni konto. Ako je konto unesen, klikom na Povci stanje se saldo konta povlači u iznos plaćanja.
12. Opcionalno se mijenja troškovna opcija plaćanja.
13. Opcionalno se mijenja oznaka hitnosti plaćanja.