Aventin Poslovanje - korisničke upute Menu
Plaće - obrasci
Obrazac ID
Obrazac ID (izvješće o primicima od nesamostalnog rada) prikazuje plaće, doprinose, porez i prirez za sve plaće obračunane/isplaćene u pojedinom mjesecu kalendarske godine (odabir plaća za ispis na pojedinom ID obrascu ovisi o datumima obračuna i isplate knjiženih obračuna plaća). Ispisuje se zasebno prva ili druga stranica obrasca (tako da se, po potrebi, okretanjem lista papira u štampaču nakon ispisa prve stranice, druga stranica može ispisati na poleđini istog lista papira).
Obrazac IP
Obrazac IP prikazuje podatke o plaći, doprinosima, porezu i prirezu za sve plaće isplaćene zaposlenicima u kalendarskoj godini. Obrazac može biti ispisan za pojedinog zaposlenika ili za sve zaposlenike.
Obrazac DNR
Obrazac DNR (evidencija o dohotku od nesamostalnog rada) prikazuje podatke o plaći, doprinosima, porezu i prirezu za sve plaće isplaćene u kalendarskoj godini s datumima isplata pojedinih plaća. Ispisuje se za pojedinog zaposlenika ili za sve zaposlenike.
Obrazac R-Sm

Obrazac R-Sm je specifikacija po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna osiguranja. Obrazac se može ispisati na štampaču ili formirati u datoteci. Postavkom RSM_PS određuje se poslovni subjekt poduzeća (0 za središnji poslovni subjekt). Šifrarnici za podatke koji se koriste pri sastavljanju obrasca R-Sm:

- Vrste obveznika
- Vrste obračuna/ispravka
- Osnove osiguranja
- Staž s povećanim trajanjem

Postupak izračuna podataka za R-Sm obrazac (obrazac na papiru i u datoteci):

1. Identifikator obrasca se generira automatski a može biti i proizvoljno određen.
2. Unosi se oznaka grupe obrazaca. Ova oznaka određuje koji će R-Sm obrasci biti zajedno obrađeni kod formiranja datoteke (B stranice obrasca). Kod štampanja obrasca ova oznaka nije bitna.
3. Unosi se vrsta obveznika i vrsta obračuna/ispravka.
4. Unosi se mjesec obračuna. Ukoliko obračuna nema (plaća se samo isplaćuje) isključuje se polje "obračun".
5. Unosi se mjesec isplate plaća. Ukoliko nema isplate plaća (plaće su samo obračunane) isključuje se polje "isplata".
6. Dugmetom na alatnoj traci Prijenos plaća na R-Sm obrazac sve se stavke odabranog obračuna plaća automatski upisuju u R-Sm obrazac.
7. Ulaskom u stavke obrasca (dugme Stavke obrasca R-Sm (stranica B) na alatnoj traci) moguće je proizvoljno dodavati, mijenjati i brisati stavke na stranici B obrasca (samo ako obrazac nije zaključan). Po potrebi se može za pojedinu vrstu osiguranja odrediti da se ne prikazuju vrijednosti nula u pojedinim poljima već da se takva polja ostave praznima.
8. Zbirni podaci za obrazac (stranica A) se izračunavaju prilikom zaključavanja obrasca (obrazac se kasnije može po potrebi i otključati).
9. Klikom na dugme Prikaz obrasca ispisuje se stranica A obrasca, stranice B obrasca, formira se datoteka s podacima sa stranica B (u direktoriju određenom postavkom programa RSM_DIR) ili se ispisuje stranica A uz zapis u datoteci (s ispisanim kontrolnim HASH kodom u pripadajučem polju stranice A).
Obrazac JOPPD

Obrazac JOPPD je izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja. Zamjenjuje obrasce ID i R-Sm. Obrazac se ne ispisuje već se generira u elektroničkom obliku (XML datoteka). Postavke programa "EO..." (Postavke - Postavke programa) određuju podatke koji se koriste prilikom generiranja XML datoteke - potrebno je unijeti postavke prije generiranja datoteke. Šifrarnici za podatke koji se koriste pri sastavljanju obrasca JOPPD:

- Podnositelji izvješća
- Stjecatelji primitka/osiguranici
- Primici
  Neoporezivi primici
- Načini isplate

Postupak unosa podataka na JOPPD obrazac i generiranja datoteke:

1. Otvara se novi obrazac (stranica A). Podaci iz postavki programa "EO..." i podaci o matičnom poduzeću se automatski unose u obrazac. Jedinstveni identifikator obrasca se generira automatski. Ukoliko je pojedini JOPPD obrazac potrebno ponovo poslati na obradu (na web servis Porezne uprave), identifikator prije slanja mora biti nanovo generiran klikom na komandu za generiranje identifikatora, desno od polja za prikaz identifikatora.
2. Ukoliko je potrebno, mijenja se datum stvaranja obrasca.
3. Ukoliko je potrebno, mijenja se oznaka podnositelja izvješća.
4. Ukoliko je potrebno, mijenja se vrsta izvješća (kod ispravaka i dopuna već podnesenih izvješća).
5. Unosi se datum izvješća. Nakon spremanja obrasca (stranice A), prema datumu izvješća automatski će biti generirana oznaka izvješća.
6. Ukoliko je potrebno, mijenjaju se ostali podaci.
7. Obrazac (stranica A) se sprema.
8. Dugmetom na alatnoj traci Dodavanje obračuna plaća na obrazac sve se stavke odabranog obračuna plaća automatski upisuju u JOPPD obrazac. Neke je stavke možda potrebno ručno izmijeniti. Pritom se na odabrani obračun plaća upisuje oznaka izvješća (JOPPD obrasca).
9. Dugmetom na alatnoj traci Dodavanje neoporezive isplate na obrazac odabire se pojedini nalog za plaćanje, te se generira pripadajući zapis na stranici B JOPPD obrasca. Ukoliko u Vrsta osobnih primanja nije određena veza između vrste osobnog primanja odabranog naloga i oznake neoporezivog primitka, oznaka neoporezivog primitka se odabire ručno.
10. Ulaskom u stavke obrasca (dugme Stavke obrasca JOPPD (stranica B) na alatnoj traci) moguće je proizvoljno dodavati, mijenjati i brisati stavke na stranici B obrasca. Klikom na dugme Zbrajanje stavaka na obrascu ažuriraju se sume stavaka na obrascu.
11. Nakon dodavanja obračuna plaća na obrazac ili izlaska iz stavki obrasca, automatski se izračunava broj osoba za koje se podnosi izvješće, broj redaka na popisu pojedinačnih obračuna sa stranice B, te svi zbirni iznosi na stranici A JOPPD obrasca. Za prikaz zbirnih iznosa potrebno je kliknuti na kartice "Ukupni iznosi" 1, 2 ili 3.
12. Klikom na dugme Generiranje JOPPD obrasca u datoteci stvara se XML datoteka sa svim podacima iz JOPPD obrasca, spremna za slanje na obradu (na web servis Porezne uprave). U slučaju da neki podaci na obrascu nisu ispravni, potrebno je iste ispraviti te prije ponovnog generiranja datoteke izmijeniti jedinstveni identifikator obrasca.

Unos i izmjena podataka na stranici B JOPPD obrasca:

1. Kod otvaranja novog zapisa automatski se generira redni broj.
2. Ime i prezime te OIB stjecatelja primitka se može ručno unijeti, ili se stjecatelj primitka odabire dvostrukim klikom na polje "ime i prezime stjecatelja".
3. Ukoliko se podaci stjecatelja primitka unose ručno, potrebno je odabrati općinu/grad prebivališta/boravišta i općinu/grad rada. Ukoliko stjecatelj primitka nema prebivalište u RH, upisuje se 99999, a ako se općina/grad rada ne koristi, upisuje se 00000. Klikom na komandu Odabir države za stjecatelja s prebivalištem u inozemstvu (strelica desno od polja s nazivom općine/grada prebivališta/boravišta) moguće je za prebivalište stjecatelja odrediti odabranu državu, ukoliko je potrebno.
4. Ukoliko je potrebno, mijenja se oznaka stjecatelja primitka.
5. Ukoliko je potrebno, mijenja se oznaka primitka/obveze doprinosa.
6. Kod dodavanja plaće na obrazac, razdoblje obračuna je postavljeno na mjesec na koji se plaća odnosi.
7. Kod dodavanja plaće na obrazac, sati rada su određeni prema podacima iz obračuna plaće zaposlenika.
8. Po potrebi se mijenjaju ostali podaci.
9. Kod ručnog unosa stavke, unose se iznosi doprinosa i ostali iznosi na karticama 1, 2 i 3.
10. Po potrebi se na kartici "Iznosi (3)" određuju oznaka neoporezivog primitka i oznaka načina isplate. Ako se unosi samo neoporezivi primitak, klikom na komandu Postavi podatke za isplatu samo neoporezivog primitka postavljaju se podaci za isplatu neoporezivog primitka (prvo je potrebno odabrati zaposlenika, oznaku i iznos neoporezivog primitka).
Obrasci IP1 i NP1
Obrasci obračuna plaća se unose u prethodno otvorene grupe. Za svaku se grupu određuje da li se radi o isplaćenim ili neisplaćenim plaćama, te se u skladu s time potom kreiraju IP1 ili NP1 obrasci. Klikom na dugme na alatnoj traci Kreiranje obrazaca prema obračunu plaća, za svaku plaću u odabranom obračunu kreira se pripadajući obrazac. Ukoliko u grupi obrazaca već postoje obrasci, isti se pritom brišu. Klikom na dugme na alatnoj traci Obrasci obračuna moguće je dodavati, mijenjati i brisati pojedine obrasce u grupi. Ovisno o odabranoj vrsti grupe obrazaca (IP1/NP1), na prikazu pojedinog obrasca neki podaci mogu biti skriveni ili onemogućeni za izmjenu. Za svaki pojedini obrazac, klikom na dugme na alatnoj traci Stavke obrasca određuju se stavke, koje ovisno o tipu pojedine stavke određuju izračun i ispis vrijednosti rada, dodataka na plaću, poreza i obustava. Kod kreiranja obrazaca prema postojećem obračunu plaća, stavke pojedinog obrasca se automatski određuju prema izračunima plaća te stavkama plaća.