Aventin Poslovanje - korisničke upute Menu
Plaće
Plaće zaposlenika se obračunavaju kroz obračune plaća. Obračuni plaća ovise o općim postavkama obračuna, postavkama zaposlenika i drugim postavkama.
Opće postavke obračuna plaća

Opće postavke obračuna plaća čine dio postavki programa (Postavke - Postavke programa) i određuju slijedeće parametre obračuna:

- Minuli rad
- Osnovni osobni odbitak
- Najniža osnovica za doprinose
- Najviša osnovica za doprinose
- Vrijednost koeficijenta (za izračun bruto plaće)
- Maksimalna porezno priznata premija osiguranja
- Stopa za doprinos za zdravstvenu zaštitu na službenom putu u inozemstvu
- Iznosi oporezivi po pojedinoj stopi poreza na dohodak

Postavke su detaljno objašnjene u poglavlju "Postavke".

Vrste osobnih primanja
Vrsta osobnog primanja određuje šifru koja se unosi na nalog za plaćanje kod plaćanja plaća i naknada. Određuje se prema pripadajućem kontu, na koji se knjiži plaća/naknada kod obračuna plaća. Opcionalna oznaka neoporezivaog primitka određuje vrstu neoporezivog primitka na JOPPD obrascu, kod unosa stavke na stranicu B JOPPD obrasca prema nalogu za plaćanje (ukoliko na nalogu postoji oznaka vrste osobnog primanja).
Vrste naknada

Obračun plaća se sastoji od plaća zaposlenika, plaće se sastoje od stavki plaća, stavke plaća su vezane uz vrste naknada, a vrste naknada pripadaju određenom tipu naknade. Tipovi naknada određuju na koji će način pojedina stavka plaće sudjelovati u izračunu bruto plaće, dok vrsta naknade u stavke plaća unosi dodatne podatke bitne za izračun. Ako se plaća određuje u fiksnom bruto iznosu i ne postoje dodaci na plaću u mjesecu obračuna, tada plaća ne mora sadržavati stavke (pojednostavljen izračun plaće).

Tipovi naknada su slijedeći:

1. Osnovna plaća - satnica osnovne plaće. Sati vezani uz ovaj tip naknade čine redovno radno vrijeme u danom obračunskom razdoblju. Osnovna plaća može opcionalno biti izračunana s postotnim uvećanjem (noćni rad i sl.). Osnovna se plaća može odrediti i kao fiksni iznos za određen broj radnih sati.
2. Osnovna plaća bez doprinosa - osnovna plaća ili njena naknada na koju se ne plaćaju porezi i doprinosi (u skladu sa zakonskim propisima).
3. Dodatni radni sati - povećavaju mjesečni fond sati zaposlenika u odnosu na redovnu mjesečnu satnicu i mogu opcionalno biti obračunani s postotnim uvećanjem satnice.
4. Dodatak na plaću - iznos koji se pribraja redovnoj mjesečnoj plaći.
5. Besporezna naknada, potpora ili nagrada - dodatak na plaću koji prema važećim propisima nije dio plaće te stoga ne podliježe izdvajanju za doprinose i oporezivanju (prijevoz do posla i sl.).
Stope prireza
Šifrarnik gradova/općina mjesta rada zaposlenika i pripadajućih stopa prireza (ako se primjenjuju). Za svaki grad/općinu mogu se odrediti statistički konti poreza i prireza. Ovi konti služe kod automatskog generiranja platnih naloga za obračunane plaće - pomoću njih se određuju računi za uplatu poreza i prireza za pojedini grad/općinu (putem podataka u Dokumenti - Platni promet - Primatelji uplata).
Grupe doprinosa

Grupu doprinosa sačinjavaju podaci prema kojima se izračunavaju doprinosi iz i na plaće za pojedini tip radnog odnosa. Svakom se zaposleniku pridodaje određena grupa doprinosa.

Unos grupe doprinosa:

1. Određuje se jedinstvena šifra te naziv grupe doprinosa.
2. Određuju se postoci doprinosa iz i na plaću.
3. Ako su doprinosi za MO trošak poslodavca (umjesto zaposlenika), može se odrediti da se ti doprinosi računaju na plaću (umjesto iz plaće).
4. Određuje se minimalna i maksimalna osnovica za pojedini doprinos. Ako za pojedini doprinos ne postoji maksimalna osnovica, unosi se 0 za maksimalnu osnovicu bez ograničenja. Sve minimalne i maksimalne osnovice mogu biti postavljene na predefinirane vrijednosti (prema postavkama PL_MIN_OSN i PL_MAX_OSN) klikom na komandu za postavljanje standardnih osnovica.
Postavke zaposlenika

Postavke zaposlenika određuju način obračuna plaće za pojedinog zaposlenika. Za svakog zaposlenika za kojeg se obračunava plaća trebaju biti unesene postavke zaposlenika. Postavke koje utječu na obračun plaća postavljaju se u Postavke - Postavke programa.

Unos postavke zaposlenika:

  "Osnovni podaci"
1. Odabire se zaposlenik za kojeg se isplaćuje plaća.
2. Odabire se grad/općina prebivališta (za izračun prireza).
3. Odabire se grad/općina mjesta rada.
4. Kod nepunog radnog vremena određuje se radno vrijeme u postotnom iznosu (npr. za 20 sati rada u 40-satnom radnom tjednu unosi se iznos 50%). Kod punog radnog vremena ostaje vrijednost 100%.
5. Određuje se broj dana godišnjeg odmora zaposlenika.
6. Određuje se radni staž prije zaposlenja u poduzeću.
7. Unosi se datum zasnivanja (eventualno i prestanka) radnog odnosa. Datum prestanka radnog osnosa postaje vidljiv tek po uklanjanju oznake sa polja Zaposlen u poduzeću.
  "Izračun plaće"
8. Određuje se grupa postavki doprinosa.
9. Određuje se bruto plaća zaposlenika. Bruto plaća može biti određena fiksnim iznosom, koeficijentom koji se prilikom obračuna plaća množi s vrijednošću parametra PL_BOD ili satnicom. Ako je satnica unesena uz fiksni iznos ili koeficijent, tada se satnica koristi samo za izračun prekovremenih sati.
10. Određuje se faktor osobnog odbitka. Za zaposlenika koji radi kod drugog poslodavca (poslodavca koji nema zaposlenikovu PK karticu) faktor osobnog odbitka se postavlja na 0.
11. Ukoliko se dohodak zaposlenika oporezuje po fiksnoj stopi (umjesto standardnog progresivnog oporezivanja) odabire se jedna od fiksnih stopa poreza na dohodak.
12. Ako poslodavac za zaposlenika uplaćuje premije životnog, dopunskog zdravstvenog ili mirovinskog osiguranja, iznosi premija se upisuju u pripadajuća polja. Najviši iznos porezno priznatih premija osiguranja određen je postavkom PL_MAX_PREM.
13. Određuje se osnova osiguranja za R-Sm obrazac (ako se koristi).
14. Odabire se način isplate plaće.
  "Podaci za obrazac JOPPD"
15. Određuje se oznaka stjecatelja (pretpostavljena vrijednost: 0001 - Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa).
16. Određuje se oznaka primitka/obveze doprinosa (pretpostavljena vrijednost: 0001 - Primici po osnovi plaće).
17. Određuje se oznaka obveze dodatnog doprinosa za MO za staž s povećanim trajanjem (pretpostavljena vrijednost: 0 - Nema obaveze obračuna dodatnog doprinosa za MO za staž s povećanim trajanjem).
Obračuni plaća

Postupak obračuna plaća:

1. Otvara se novi obračun plaća. Određuje se mjesec za koji se plaća obračunava i broj radnih sati u mjesecu (broj radnih sati se početno određuje automatski prema odabiru mjeseca). Kako se broj radnih sati koristi kasnije u obračunu za izračun satnica, mjesec obračuna i broj radnih sati se nakon spremanja novootvorenog obračuna više ne mogu mijenjati.
2. Određuje se datum obračuna plaća i predviđeni datum isplate plaća (datum isplate plaća može biti naknadno mijenjan i na knjiženom obračunu plaća).
3. Broj obračunanih plaća i ukupan trošak plaća određuju se automatski nakon provedenog obračuna.
4. Minuli rad se automatski određuje prema parametru PL_MIN_RAD. Polje "R-Sm obrazac" se određuje automatski prilikom prijenosa podataka s obračuna plaća na R-Sm obrazac (Dokumenti - Plaće - Obrazac R-Sm - Obrasci R-Sm), ako se R-Sm obrazac koristi.
5. Putem dugmeta Stavke obračuna (plaće) na alatnoj traci unose se stavke obračuna (pojedine plaće).
6. Plaće se dodaju za sve zaposlenike (dugme Dodavanje svih plaća) ili za pojedinog odabranog zaposlenika (dugme Dodavanje pojedinačne plaće).
7. Ako je pojedini zaposlenik radio samo dio mjeseca, dio mjeseca u kojem je radio se unosi u postotnom iznosu (100% za cijeli mjesec).
8. Ako je zaposlenik bio na službenom putu u inozemstvu, unosi se trajanje službenog puta u broju dana.
9. Putem dugmeta Postavljanje osnovnih stavki svih plaća na alatnoj traci mogu se postaviti osnovne stavke plaća (redovni rad) za sve plaće u obračunu. Ako nema promjena u standardnoj satnici zaposlenika (prekovremenog rada, bolovanja i sl.) osnovne stavke plaća nije potrebno postavljati. Ako postoje promjene u standardnoj satnici, dodatne stavke plaća se unose po potrebi (stavke plaća su vezane uz vrste naknada i njihov obračun ovisi o tipu vrste naknade pojedine stavke).
10. Nakon određivanja svih plaća vrši se obračun plaća. Obračun izračunava efektivnu satnicu za svakog zaposlenika prema njegovoj plaći i standardnom broju radnih sati zaposlenika u mjesecu obračuna. Ako je u postavkama zaposlenika uz fiksnu bruto plaću ili koeficijent određena i fiksna satnica onda se ista koristi samo kao efektivna satnica za izračun naknade za prekovremene sate.
11. Nakon obračuna plaća (dugme Obračun plaća), ako za to postoji potreba, podaci u obračunu se mogu izmijeniti i obračun plaća nanovo provesti.
12. Obračun se zaključava i knjiži. Ako prilikom knjiženja program javi grešku u pronalasku konta za knjiženje poreza/prireza za pojedini grad/općinu, treba u Dokumenti - Plaće - Stope prireza postaviti traženi konto, inače neće biti moguće automatski generirati naloge za isplatu plaća (obračun je, unatoč poruci o grešci, moguće normalno knjižiti).
13. Platni listići za pojedinog ili za sve zaposlenike te detalji obračuna plaća mogu se ispisati na štampaču.
14. Nakon isplate plaća obračun se dugmetom Status isplate označava isplaćen i postavlja se datum isplate.
15. Nakon prijenosa podataka s obračuna plaća na JOPPD obrazac, automatski se postavlja oznaka JOPPD obrasca na prenesenom obračunu plaća.
16. Nakon prijenosa podataka s obračuna plaća na R-Sm obrazac, automatski se postavlja oznaka R-Sm obrasca na prenesenom obračunu plaća (ukoliko se koristi R-Sm obrazac).

Prilikom promjene poslovne godine, obračuni plaća koje se isplaćuju u idućoj poslovnog godini prenose se u iduću godinu radi ispravnog ispisa pojedinih izvještaja i obrazaca u novoj poslovnoj godini.

Evidencija radnog vremena
Evidencija radnog vremena omogućuje praćenje radnog vremena zaposlenika po svakom radnom danu. Evidencija se može unositi pojedinačno za svakog zaposlenika ili se dugmetom Automatski unos grupe zapisa za sve odabrane zaposlenike unosi evidencija za odabranog zaposlenika ili sve zaposlenike za proizvoljan vremenski period. Dugmetom Promjena povezanog obračuna plaća za sve prikazane zapise moguće je promijeniti obračun plaća svim trenutno prikazanim podacima iz evidencije. Evidenciju se može ispisati klikom na dugme Ispis evidencije radnog vremena za prikazane zapise.
Porez na dohodak
Kalkulator za izračun godišnjeg poreza na dohodak izračunava porez na dohodak prema postavkama za izračun poreza PL_OSOB_ODB, PL_PORDOH_1, PL_PORDOH_2, PL_PORDOH_3, PL_PORDOH_4, PL_PORDOH_MAX_1, PL_PORDOH_MAX_2 i PL_PORDOH_MAX_3 (ove postavke se određuju u Postavke - Postavke programa - Decimalni iznosi ).