Aventin Poslovanje - korisničke upute Menu
Obračun PDV-a

Dokumenti - Obračun PDV-a

PDV se obračunava tako da se u svaki novi obračun PDV-a automatski unose svi pripadajući računi - to su računi knjiženi u periodu za koji se obračunava PDV (osim ako je odabrana postavka PDV_OBR_PLAC, u kojem se slučaju u obračun PDV-a unose samo plaćeni računi). Obračun PDV-a ovisi o tipovima stavki ulaznih i izlaznih računa (Šifrarnici - Tipovi stavki za PDV), jer tipovi stavki sadrže podatak o stopi i kategoriji PDV-a. Računi koji su uneseni u obračun PDV-a su automatski označeni kao obuhvaćeni obračunom PDV-a.

Postupak obračuna PDV-a:

1. Ako postoji neki neknjiženi obračun PDV-a, neće biti moguće otvoriti novi obračun PDV-a sve dok se neknjiženi obračun ne proknjiži. Ovisno o postavci PDV_KVART otvara se mjesečni ili kvartalni obračun PDV-a. Kod prvog obračuna u tekućoj godini moguće je odabrati početni mjesec obračuna različit od siječnja (za poduzeća koja tek počinju s poslovanjem i koja vrše prvi obračun PDV-a).
2. Datum obračuna se automatski postavlja na posljednji dan razdoblja obračuna i može biti naknadno promijenjen.
3. Izlazni i ulazni računi koji su proknjiženi i koji ulaze u razdoblje obračuna PDV-a se automatski uključuju u obračun, te se temeljem njih izračunavaju sve stavke obračuna. Putem dugmeta na alatnoj traci moguće je prikazati listu izlaznih i ulaznih računa uključenih u obračun PDV-a. Naknadno knjiženi računi ne mogu biti dodani u već otvoreni obračun PDV-a. Kod obračuna PDV-a prema plaćenim računima (postavka PDV_OBR_PLAC), u obračun ulaze samo u cjelosti plaćeni računi (osim ako oznakom PDV-a za pojedini izlazni ili ulazni račun nije određeno drugačije).
4. U slučaju potrebe moguće je ručno korigirati vrijednosti pojedinih polja obračuna (osim zbrojnih polja, koja se automatski izračunavaju) i klikom na dugme Kalkulator nanovo provesti obračun.
5. Obračun se zaključava i knjiži. Da bi se održao kontinuitet razdoblja obračuna, obračun PDV-a se knjiži i kad je iznos obračuna 0. Knjiženje je u tom slučaju samo tehničke prirode i nema nikakvog utjecaja na stanja konta.
6. Za obračune PDV-a do kraja 2012. godine, isti mogu biti ispisani na pripadajućem obrascu, a za obračune PDV-a od 2013. godine nadalje, klikom na dugme na alatnoj traci Generiranje datoteke s obračunom PDV/PDV-K (PDV-K samo do 2014. godine) generira se XML datoteka s obračunom PDV-a, spremna za slanje na obradu na internet servis Porezne uprave. Postavke programa "PDV..." i "EO..." (Postavke - Postavke programa) određuju podatke koji se koriste prilikom generiranja XML datoteke - potrebno je postavke unijeti prije generiranja datoteke.

Nakon unosa i knjiženja svih obračuna PDV-a u poslovnoj godini, može se otvoriti slijedeći obračun koji prilikom otvaranja postaje godišnji "obračun" i iskazuje sumu obračuna PDV-a u poslovnoj godini (PDV-K, samo do 2014. godine). Ovaj se obračun ne zaključava i ne knjiži.