Aventin Poslovanje - korisničke upute Menu
Konti
Kontni plan

Program omogućuje određivanje proizvoljnog kontnog plana poduzeća (Konti - Kontni plan). Kontni se plan prikazuje u hijerarhijskom prikazu. Pozicija konta određuje da li će i kako pojedini konto sudjelovati u  računu dobitka i gubitka ili bilanci (uz svaki je konto pridružena ikona čiji prikaz ovisi o poziciji konta). Aktivni se konti prikazuju na listi za odabir konta (u raznim dijelovima programa). Polje "analitika po kupcima, dobavljačima ili zaposlenicima" određuje da li prilikom knjiženja na konto treba odrediti i kupca, dobavljača ili zaposlenika na čiji saldakonto dotično knjiženje utječe. Na taj se način vodi implicitna analitika obveza po kupcima, dobavljačima i zaposlenicima bez potrebe da se za svakog od njih otvara zaseban konto (čak i kad se pojedini partner knjiži na različita konta). Klikom na dugme Pretraga konta na alatnoj traci moguće je brzo locirati odabrani konto na prikazu kontnog plana (mogu se koristiti filteri prikaza).

Prikazane su sve pozicije izvještaja u kojima pojedini konto sudjeluje. Kontni plan može biti ispisan, i to tako da se ispišu svi postojeći konti ili samo konti koji su računovodstveno korišteni u poslovnoj godini.

Na mnogim mjestima u programu potreban se konto odabire pozivom liste za odabir. Na listi za odabir nalaze se i dva filtera: po šifri i po nazivu. Upisom početnih znamenki konta u filter šifre, na listi se prikazuju samo konti koji počinju s unesenim znamenkama. Upisom proizvoljnog teksta u filter naziva, na listi se prikazuju samo konti čiji naziv sadrži uneseni tekst. Kad su oba filtera aktivna, na listi se prikazuju samo konti koji zadovoljavaju oba uvjeta. Korištenjem filtera značajno se olakšava pronalaženje potrebnog konta (ako se neki konto ne pojavljuje na listi, možda je u kontnom planu označen kao neaktivan).

Postavke konta
Postavke konta (Postavke - Postavke konta) određuju koje će konte program koristiti kod knjiženja pojedinih vrsta dokumenata. Postavke su grupirane po vrstama dokumenata na čija se knjiženja odnose. Svaka postavka sadrži opis koji objašnjava svrhu postavke. Za detaljan opis postavki vidi poglavlje "Postavke".
Kartice konta
Kartice konta prikazuju sve promjene na pojedinom kontu, te saldo pojedinog konta. Ukupan promet po svim kontima je također prikazan. Pojedina stavka prometa prikazuje i dokument na čije se knjiženje odnosi. Kartice konta mogu biti prikazane i grupirano te na taj način predočiti promet odabrane grupe konta (npr. grupa 12 će prikazati zbrojni promet na kontima 121, 122, 1229 itd.). Kartice konta - stanje prikazuje ukupan dugovni i potražni promet te saldo pojedinog konta (moguće je prikazati i samo korištene konte čiji je saldo različit od nule).
Ispis kartica konta
Kartice konta u formatu prikladnom za ispis na štampaču (ili eksport). Ispis je grupiran po kontima, datumima promjena na pojedinim kontima te knjiženim dokumentima. Na lijevoj strani prozora prikazana su sva grupiranja i preko njih se može brzo doći do željenog dijela ispisa.
Saldakonti
Saldakonti su podijeljeni u saldakonte kupaca, dobavljača i zaposlenika. Saldakonti kupaca prikazuju obveze, podmirenje obveza i saldo konta pojedinog kupca. Saldakonti dobavljača prikazuju obveze prema dobavljačima, podmirenje obveza i saldo konta pojedinog dobavljača. Saldakonti zaposlenika prikazuju obveze poduzeća prema zaposlenicima i podmirenje tih obveza (plaća, putnih troškova i sl.). Saldakonti mogu biti ispisani (Konti - Ispis saldakonta) i to svaki partner na zasebnoj stranici ili svi partneri zajedno.
Ispis otvorenih stavki
Ispisuju se svi neplaćeni ulazni i izlazni računi, grupirani po partnerima. Za svaki se račun ispisuje iznos računa, te podmireni (zatvoreni) iznos. Sumira se i ukupno dugovanje po partneru. Izvještaj se izračunava za zadnji dan poslovne godine i sadrži sve račune čiji su datumi manji ili jednaki zadnjem danu poslovne godine, neovisno o datumu knjiženja (tj. poslovnoj godini knjiženja). Svaki se partner ispisuje na zasebnoj stranici, te se izvještaj može slati partnerima na kraju poslovne godine radi očitovanja o međusobnim dugovanjima i potraživanjima.
Postavke pozicija konta
Šifrarnik pozicija konta, grupiranih po prihodima, rashodima, aktivi i pasivi. Ovisno o potrebama za ispis računa dobiti i gubitka te bilance, mogu se kreirati nove ili izmijeniti postojeće pozicije.
Pozicije svih konta
Prikazuje promete i stanja svih konta kroz cijelu poslovnu godinu, grupiranih po pojedinačnim pozicijama prihoda, rashoda, aktive, pasive te konta bez pozicije.
Račun dobitka i gubitka
Račun dobitka i gubitka sumira prihode i rashode tekuće poslovne godine, zaključno s proizvoljno odabranim datumom. Odabir konta čiji će saldo biti uključen u pojedinu poziciju prihoda ili rashoda ovisi o postavkama konta u kontnom planu. Račun dobitka i gubitka ne uključuje u izračun dokumente određene da ne sudjeluju u izvještajima (Dokumenti - Razni dokumenti u izvještajima).
Bilanca
Stanje aktive i pasive na određeni, proizvoljno odabrani datum. Odabir konta čiji će saldo biti uključen u pojedinu poziciju aktive ili pasive ovisi o postavkama pojedinog konta u kontnom planu.
Saldi konta bez pozicije
Prikazuje stanje (saldo) svih konta bez pozicije na proizvoljno odabrani datum. U prikaz su uključeni svi konti koje ne sudjeluju ni u računu dobitka i gubitka ni u bilanci.
Bruto bilanca
Bruto bilanca tekuće poslovne godine. Moguć je prikaz samo za određene kategorije konta (ovisno o odabranoj dubini hijerarhije kontnog plana za prikaz), uključivanje dokumenata koji inače ne sudjeluju u izvještajima te prikaz konta bez prometa.
Izvještaji (korisnički)

Korisnik može sam kreirati proizvoljne izvještaje na bazi prometa i stanja na kontima u određenom vremenskom periodu poslovne godine (ili za cijelu poslovnu godinu). Preddefinirani izvještaj GFI-POD (Godišnji financijski izvještaj) može se mijenjati ali se ne može obrisati. Prilikom promjene poslovne godine rezultati izvještaja se prenose u iduću poslovnu godinu gdje će se zatim moći uspoređivati s novim podacima (nakon prijenosa postaju podaci "iz prethodne poslovne godine").

Postupak kreiranja novog izvještaja:

1. Nakon otvaranja novog izvještaja unose se oznaka i naziv izvještaja. Može se odrediti da se podaci s pojedinog izvještaja prenose u slijedeću poslovnu godinu, te da se iznosi izračunavaju i prikazuju zaokruženi na cijele brojeve, bez decimalnih mjesta ("zaokruživanje iznosa stavki").
2. Nakon klika na dugme Pozicije izvještaja na alatnoj traci, unose se pozicije izvještaja. Svaka pozicija ima svoje karakteristike, vezane konte i sume pozicija. Redni broj i podbroj pozicije određuju redoslijed ispisa pozicija na izvještaju. Ako se pojavi potreba za dodavanjem nove pozicije na mjesto gdje nema slododnog rednog broja, unosi se već postojeći redni broj a uvećava se samo podbroj. Time je omogućeno da redni brojevi pozicija prate vrijednosti koje su za njih predviđene nekim već postojećim formularom. Unosi se naziv pozicije i njena početna vrijednost. Pozicija sumira vrijednosti vezanih konta i/ili vezanih pozicija. Kada pozicija sumira druge vezane pozicije (tj. zbrojna polja), redoslijed sumiranja određen je nivoom izračuna. Nivo iznosi od 0 do 5, prvo se sumiraju pozicije na nivou 0 a posljednje na nivou 5. Opcije pojedine pozicije: ispis pozicije može biti podebljan, konti pozicija mogu ne uzimati u obzir završna knjiženja (tj. dokumente koji ne sudjeluju u izvještajima: Dokumenti - Razni dokumenti u izvještajima), vezane pozicije se mogu međusobno množiti (umjesto da se zbrajaju), pozicija se može ne ispisivati u izvještaju, iznos nula ili negativan iznos pozicije se može ne ispisivati, negativan iznos se može pretvoriti u nulu ili u pozitivan iznos (apsolutna vrijednost), negativan iznos se može ispisati u crvenoj boji. Dugmetom Provjera sumiranja pozicija pokreće se provjera odnosa između pozicija koje sumiraju i pozicija koje bivaju sumirane - provjerava se da se prvo izračunavaju pozicije koje bivaju sumirane a tek zatim pozicije koje ih sumiraju.
3. Poziciji se pridodaju vezani konti (dugme Pozicija izvještaja - konti). Za svaki vezani konto određuje se da li se zbraja dugovni promet, potražni promet ili saldo. Svakom se kontu može odrediti negativan predznak (tada se zbroj oduzima od pozicije umjesto da joj se pribraja).
4. Poziciji se pridodaju vezane pozicije (dugme Pozicija izvještaja - sume pozicija). Vezane pozicije se pribrajaju poziciji, oduzimaju od pozicije (ako je odabran negativan predznak) ili množe s iznosom pozicije.
5. Nakon unosa svih pozicija može se provjeriti koliko je puta pojedini konto uključen u odabrani izvještaj (dugme  Pregled korištenja pozicija konta u izvještaju na alatnoj traci). Na ovaj se način može provjeriti da li je neki konto na kojemu je u poslovnoj godini knjiženo, slučajno izostavljen iz izvještaja.
6. Izvještaj se izračunava za proizvoljno razboblje unutar poslovne godine. Nakon izračuna prikazuje se (ovisno o postavci parametra IZV_PTI) detaljni tijek izračuna. Izvještaj može biti ispisan. Postavka IZV_OSN određuje da li se podebljano ispisuju samo osnovni iznosi (podaci na nivou izračuna 0).

Za početak rada s izvještajima najbolje je uzeti već postojeći izvještaj, GFI-POD, i pogledati kako je on podešen. Dugmetom Izračun podataka za izvještaj pokreće se obrada izvještaja. Nakon provedene obrade korisniku se prikazuje lista svih koraka obrade sa detaljima izračuna (ovisno o postavci parametra IZV_PTI). Ova se lista može konzultirati u slučajevima kad izvještaj ne daje očekivane rezultate. Izvještaji se mogu ispisati, a mogu biti podešeni da čuvaju i ispisuju i podatke iz prethodne poslovne godine.