Aventin Poslovanje - korisničke upute Menu
Blagajničko poslovanje
Blagajne
Prije korištenja blagajničkog poslovanja potrebno je otvoriti jednu ili više blagajni. Svakoj se blagajni dodjeljuje naziv, određuje se valuta blagajne i pripadajući konto.
Blagajnički dnevnik

Uplatama/isplatama blagajne se pristupa odabirom prethodno otvorenog blagajničkog dnevnika te klikom na dugme Uplate/isplate na alatnoj traci. Da bi se moglo pristupiti dnevnicima (a preko njih i uplatama/isplatama) mora biti otvorena barem jedna blagajna. Ukoliko postoji više blagajni prvo se odabire aktivna blagajna listom za odabir na desnom kraju alatne trake.

Rad s blagajničkim dnevnikom:

1. Otvara se novi dnevnik blagajne. Broj dnevnika se generira automatski ali može biti naknadno izmijenjen. Broj dnevnika mora biti jedinstven za svaku blagajnu. Razdoblje dnevnika u ovom trenutku nije bitno jer ne ograničava datume uplata/isplata.
2. Unose se uplate i isplate (objašnjeno u slijedećim poglavljima).
3. Određuje se datum dnevnika.
4. Razdoblje dnevnika se određuje ručno ili se zadaje komanda za postavljanje razdoblja dnevnika prema datumima pripadajućih uplata/isplata. U svakom se slučaju datumi uplata/isplata dnevnika moraju nalaziti unutar razdoblja dnevnika.
5. Dnevnik se sprema.
6. Dnevnik se zaključava. Ako se razdoblje dnevnika preklapa s nekim već postojećim dnevnikom, bit će prikazano upozorenje.
7. Dnevnik se knjiži.
8. Dnevnik može biti ispisan na štampaču (mogu se ispisati i svi dnevnici odabrane blagajne istodobno).
Uplate u blagajnu

Nova uplata:

1. Klik na dugme Uplate/isplate. Određuje se redni broj uplatnice (redni broj uplatnice za odabranu blagajnu se određuje automatski ali može biti proizvoljno promijenjen).
2. Određuje se datum uplate.
3. Unosi se iznos uplate te iznos u brojkama i slovima - tekstualni iznos uplate može biti automatski generiran klikom na pripadajuću komandu.
4. Opcionalno se odabire kupac ili zaposlenik (radi ispravnog izračuna saldakonta). Ako kupac/zaposlenik nije odabran potrebno je unijeti naziv uplatitelja kako bi isti mogao biti ispisan na uplatnici.
5. Unosi se konto knjiženja uplate.
6. Unosi se svrha uplate.
7. Uplatnica može biti ispisana na štampaču.
Isplate iz blagajne

Nova isplata:

1. Klik na dugme Uplate/isplate. Odabire se "isplata" (prvotno je automatski odabrana "uplata").
2. Određuje se redni broj isplatnice (redni broj isplatnice za odabranu blagajnu se određuje automatski ali može biti proizvoljno promijenjen).
3. Određuje se datum isplate.
4. Unosi se iznos isplate te iznos u brojkama i slovima - tekstualni iznos isplate može biti automatski generiran klikom na pripadajuću komandu.
5. Opcionalno se odabire dobavljač ili zaposlenik (radi ispravnog izračuna saldakonta). Ako dobavljač/zaposlenik nije odabran potrebno je unijeti naziv isplatitelja kako bi isti mogao biti ispisan na isplatnici.
6. Unosi se konto knjiženja isplate.
7. Unosi se svrha isplate.
8. Isplatnica može biti ispisana na štampaču.

Moguće je zajedno ispisati sve uplatnice/isplatnice jednog dnevnika ili jedne blagajne.