Aventin Poslovanje - korisničke upute Menu
Bankovni Izvodi
Bankovni izvodi

Unos bankovnog izvoda:

1. Ako poduzeće ima više bankovnih računa, s liste za odabir (desno na alatnoj traci) odabire se onaj za koji je zaprimljen izvod.
2. Otvara se novi bankovni izvod.
3. Automatski se generira redni broj izvoda, podbroj izvoda i prethodni saldo. Ovi se podaci mogu ručno izmijeniti. Valuta izvoda je određena valutom pripadajućeg računa poduzeća.
4. Unosi se datum izvoda te se izvod sprema.
5. Unose se stavke izvoda (opisano u slijedećem poglavlju).
6. Izvod se zaključava, pri čemu se automatski generira protustavka unesenih stavki (tj. ukupna promjena stanja na računu). Ukupna promjena stanja na računu se može usporediti s aktualnim dokumentom (izvodom) kako bi se dodatno provjerila ispravnost unesenih podataka.
7. Izvod se knjiži. Ukoliko izvod sadrži plaćanja ulaznih ili izlaznih računa, podmirenih odjednom i u cijelosti, ti će računi biti automatski zatvoreni te će informacija o zatvaranju računa biti prikazana korisniku. Bez obzira na automatsko zatvaranje računa, moguće je naknadno ručno zatvoriti ili poništiti pojedino zatvaranje računa.

Kod ručnog unosa izvoda dugme Povezivanje naloga se ne koristi.

Dugme Pretraga izvoda omogućuje traženje stavki izvoda odabranog bankovnog računa prema prikazanim kriterijima (dugovni i potražni iznos, konto, partner, naziv primatelja). Nakon provedene pretrage, odabirom željene stavke i klikom na dugme na alatnoj traci Odaberi prikazuje se izvod koji sadrži odabranu stavku.

Stavke izoda

Unos stavke izvoda (automatski):

1. Klikom na jedno od dugmeta na alatnoj traci može se automatski generirati jedna od slijedećih stavaka izvoda: plaćanje ulaznog računa (Dodaj ulazni račun), plaćanje izlaznog računa (Dodaj izlazni račun), plaćanje plaća zaposlenika (zajedno s porezima i doprinosima) odabranog obračuna plaća (Dodaj obračun plaća). U svakom od ovih slučajeva automatski generirana stavka izvoda može se naknadno ručno izmijeniti. Kod obračuna plaća odjednom se generira više stavki izvoda.

Unos stavke izvoda (ručno):

1. Otvara se nova stavka izvoda.
2. Unosi se dugovna (plaćanje s računa) ili potražna (primitak plaćanja) strana izvoda.
3. Odabire se konto knjiženja.
4. Odabire se partner ili primatelj (polje "Naziv" je obavezan podatak na stavci).
5. Može se odabrati račun koji se plaća - ovisno o unesenom iznosu na dugovnu ili potražnu stranu stavke nudi se odabir ulaznih ili izlaznih računa. Odabir računa može se i poništiti.
6. Po potrebi se unose ostali podaci: poziv na broj primatelja i platitelja, bankovni račun s kojeg/na koji se plaća, opis plaćanja i dr.
7. Datum valute ne treba mijenjati - on se postavlja automatski na datum izvoda.
Unos izvoda iz datoteke

Bankovni izvod može biti učitan iz datoteke. Postavka EIZVOD_FORMAT određuje koji se format izvoda koristi (1 - FINA - MN izvadak, 2 - XML SEPA format, 0 - korisnik odabire format prilikom svakog učitavanja izvoda). Program prvotno traži izvod u direktoriju prema postavci EIZVOD_DIR. Kako prilikom učitavanja nije poznat konto na koji će pojedina stavka izvoda biti knjižena, privremeno se svim stavkama pridružuje konto definiran u postavci konta "Privremeni konto za unos e-izvoda" (Postavke - Postavke konta). Na taj konto nije moguće provesti knjiženje (u slučaju pokušaja program će javiti grešku), već je potrebno ručno ili automatski odrediti konte knjiženja svih stavki u učitanom izvodu. U bankovnim izvodima (Dokumenti - Platni promet - Bankovni izvodi) postoji dugme Povezivanje naloga kojim se pokreće automatska procedura određivanja konta knjiženja, partnera i računa čije se plaćanje knjiži (ako se radi o plaćanju računa) za svaku pojedinu stavku izvoda. Ponuđene su slijedeće opcije za povezivanje stavaka:

Povezivanje primatelja uplata Pokušava se pronaći primatelj uplate čiji transakcijski račun i poziv na broj primatelja odgovaraju onima u stavci. Na taj se način povezuju stavke za plaćanje poreza, doprinosa i sl. Ako se primatelj pronađe, na izvod se povlači njegov vezni konto.
Povezivanje ulaznih računa Pokušava se pronaći ulazni račun čiji poziv na broj primatelja odgovara pozivu na broj primatelja u stavci. Ako se račun pronađe, na izvod se povlači dobavljač, redni broj knjiženja računa i konto na koji je račun knjižen.
Povezivanje izlaznih računa Pokušava se pronaći izlazni račun čiji poziv na broj primatelja odgovara pozivu na broj primatelja u stavci. Ako se račun pronađe, na izvod se povlači kupac, redni broj knjiženja računa i konto na koji je račun knjižen.
Povezivanje po nazivu partnera - zaposlenika Pokušava se pronaći kupac, dobavljač ili zaposlenik čiji naziv najbolje odgovara nazivu platitelja u stavci (moraju biti jednaki u barem 5 prvih slova naziva, mala i velika slova se ne razlikuju). Ako se radi o zaposleniku na nalog se povlači i konto iz postavke konta "Obveze za neto-plaće". Ako se ne radi o plaći već o naknadi troškova ili drugom plaćanju potrebno je ovaj konto naknadno izmijeniti u željeni konto.
Povezivanje po računu partnera - zaposlenika Pokušava se pronaći kupac, dobavljač ili zaposlenik čiji broj računa odgovara broju računa na stavci. Ako se radi o zaposleniku na nalog se povlači i konto iz postavke konta "Obveze za neto-plaće". Ako se ne radi o plaći već o naknadi troškova ili drugom plaćanju potrebno je ovaj konto naknadno izmijeniti u željeni konto.