Aventin Poslovanje - korisničke upute Menu
Amortizacija
Stope amortizacije
Određuju se stope amortizacije prema definiranim amortizacijskim grupama. Kod promjene stope amortizacije za amortizacijsku grupu za koju je vezana neka dugotrajna imovina moguće je automatski promijeniti korištenu stopu amortizacije (nominalnu i efektivnu) za svu pripadajuću imovinu.
Dugotrajna imovina

Unos dugotrajne imovine:

1. Unos naziva i (opcionalno) opisa pojedine dugotrajne imovine.
2. Podaci o dugotrajnoj imovini mogu (opcionalno) biti povučeni s ulaznog računa koji prati nabavku pojedine imovine. U tom se slučaju koristi komanda za odabir ulaznog računa (Odaberi ulazni račun) te se odabire pripadajući račun. Prikazuju se sva konta knjiženja odabranog ulaznog računa (samo na dugovnoj strani), te se odabire konto na koji je knjižena nabava imovine. Po odabiru konta automatski se u podatke o imovini unosi redni broj knjiženja računa, datum nabave imovine i nabavna cijena.
3. Ako podaci o dugotrajnoj imovini nisu povučeni s ulaznog računa unosi se  datum nabave, nabavna cijena i konto na koji se knjiži nabava imovine.
4. Unos iznosa amortiziranog prije otvaranja stavke dugotrajne imovine u programu (tj. u prethodnim poslovnim godinama).
5. Unos konta na koji će se knjižiti trošak amortizacije imovine. Moguće je u određenom postotku razdijeliti iznos amortizacije na dva različita konta.
6. Odabir amortizacijske grupe (i pripadajuće stope amortizacije). Stvarno korištena stopa amortizacije se prvotno automatski određuje prema stopi amortizacije odabrane amortizacijske grupe ali može biti naknadno promijenjena.
7. Jednokratni otpis imovine može biti odabran.
8. Određuje se da li se imovina amortizira (tj. da li je imovina u upotrebi; u protivnom imovina ne ulazi u obračune amortizacije dok se status imovine ne promijeni u "amortizira se").
9. Imovina može biti označena kao rashodovana ili prodana (nakon rashodovanja ili prodaje imovine).

Aktualni se tijek amortizacije odabrane imovine prikazuje u pripadajućoj tablici amortizacije. Popis dugotrajne imovine poduzeća može biti ispisan.

Obračuni amortizacija
Amortizacija se obračunava za određeni vremenski period. Obračun se pokreće dugmetom Obračun amortizacije i zaključavanje dokumenta na alatnoj traci. Obračunana amortizacija može biti prikazana te ispisana na štampaču.